eufondovi.hr transparent

Želite li primati informacije o natječajima i mogućnostima financiranja?
captcha 

 

Podrška poduzećima u zadovoljavanju zahtjeva norma (4/2018)

ISO 9001 430x268

Cilj natječaja je potaknuti male i srednje poduzetnike na dostizanje primjenjive razine standarda kroz povećanje uporabe priznatih normi koje pridonose povjerenju kupaca, posebno u područjima poboljšanja kvalitete sustava upravljanja i povećanja sposobnosti za dokazivanje kvalitete sustava, uvođenjem kojih je olakšan pristup inozemnim tržištima te povećan izvoz i konkurentnost.

U okviru ovog natječaja potpora će se dodijeliti malim i srednjim poduzetnicima za primjenu norma te za certifikaciju u skladu sa zahtjevima međunarodno prihvaćenih norma ili tržišno priznatih certifikacijskih shema upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom. Pod certifikacijom se podrazumijeva potvrđivanje koje provodi treća strana, a odnosi se isključivo na procese i sustave (ne na proizvode).

Prihvatljivi korisnici

Mikro, mali i srednji poduzetnici koji posluju najmanje godinu dana prije predaje projekta, koji su u trenutku predaje projekta registrirani za prihvatljive djelatnosti u kojima se provode projektne aktivnosti, koji imaju namjanje jednog zaposlenog na temelju sati rada i koji imaju iskazanu dobit u 2017. godini. 

Iznosi potpore

Ukupan iznos raspoloživih potpora iznosi 22.800.000 kuna.

Maksimalna potpora po projektu iznosi 380.000 kuna.

Intenzitet potpore

Mikro i malo poduzeće - do 75% ukupno prihvatljivih troškova

Srednje poduzeće - do 55% ukupno prihvatljivih troškova

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva uključuju:

     - ulaganja u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja prema zahtjevima međunarodno priznatih norma za sustave upravljanja ili prema zahtjevima tržišno priznatih certifikacijskih shema (poput ISO certifikata, FSC, PEFC, BRC, GLOBAL G.A.P…)

      - primjenu i uvođenje norma iz područja usluga

     - savjetodavne usluge i edukaciju zaposlenika/osoblja organizacije u čije poslovanje se uvodi sustav

Aktivnosti certifikacije / certificiranja sustava upravljanja mogu biti prihvatljive samo ukoliko su provedene od strane tijela akreditiranog za uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom . U slučaju da za neku normu ne postoji akreditirano tijelo, prihvatljivim pružateljem smatra se i neakreditirano tijelo, pod uvjetom da je registrirano za obavljanje te djelatnosti.

Prihvatljive kategorije troškova

Sljedeće kategorije troškova smatraju se prihvatljivima:

     - troškovi pripreme (snimak stanja, definicija projekta, modela sustava i postavljanje ciljeva)

     - troškovi pripreme dokumentacije za stjecanje certifikata

     - uvođenje i certificiranje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom

     - savjetodavne i konzultantske usluge

     - nabava (kupnja) norma

     - edukacija djelatnika

    - troškovi vezani uz vidljivost projekta, odnosno uz obvezu prijavitelja da objavi činjenicu da EU sufinancira projekt te da se radi o projektu koji se provodi u sklopu OPKK-a sufinanciranog od strane EFRR-a.

Nematerijalna imovina prihvatljiva je za izračun troškova ulaganja ako ispunjava sljedeće uvjete:

     (a) mora se upotrebljavati isključivo kod korisnika potpore

     (b) mora se voditi kao imovina koja se amortizira

     (c) mora biti kupljena po tržišnim uvjetima od treće osobe nepovezane s kupcem i

    (d) mora biti uključena u imovinu poduzetnika koji prima potporu i ostati povezana s projektom za koji se dodjeljuje potpora tijekom 3 (tri) godine po završetku projekta.

Neprihvatljivi troškovi

troškovi vezani za održavanje postojećeg certifikata za sustave upravljanja

- troškovi povezani s ocjenjivanjem sukladnosti proizvoda

troškovi uvođenja sustava HACCAP

-  troškovi akreditacije tijela za ocjenjivanje sukladnosti

 

Natječaj je otvoren od 16.04.2018. - 29.06.2020. u 16:00 sati.