EUfondovihr

 

Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo (2. poziv)

 tranzicija proizvodnja 430x268Svrha Poziva je poduprijeti bržu i bolju prilagodbu gospodarstva trenutnim i budućim ekološkim zahtjevima te, kroz ulaganja u zelenu tranziciju i stvaranje zelenih vještina, utjecati na smanjenje negativnih učinaka na klimu i okoliš, povećanu održivost proizvodnje, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta te jačanje lokalne i regionalne konkurentnosti.
 
 Predmet Poziva je poticanje proizvodnih ulaganja MSP-ova (do 249 zaposlenih) i srednje kapitaliziranih mid-caps poduzeća (do 3.000 zaposlenih) iz energetski intenzivnih industrija koja će rezultirati energetski i resursno učinkovitijim gospodarstvom kroz promicanje kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama i/ili dekarbonizaciji, povećanju korištenja OIE i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija. 

Korisnici

A) Korisnici su mala i srednja poduzeća te privatna srednje kapitalizirana poduzeća* pod uvjetom da u konkretnom postupku dodjele bespovratnih sredstava dokažu da planirana ulaganja doprinose ostvarivanju barem jednom od sljedeća dva cilja:

• promicanju kružnog gospodarstva uvođenjem resurne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama
• dekarbonizaciji i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija, uključujući demonstraciju i uvođenje inovativnih tehnologija s niskom razinom emisija

*Srednje kapitalizirana poduzeća (mid-caps) sukladno definiciji u čl. 2 točkama 6. i 7. Uredbe 2015/1017 dijele se na: „malo poduzeće srednje tržišne kapitalizacije“ - subjekt koji ima do 499 zaposlenika i koji nije MSP te na „poduzeće srednje tržišne kapitalizacije“ – subjekt koji ima do 3.000 zaposlenika i koji nije MSP niti malo poduzeće srednje tržišne kapitalizacije.

B) Korisnici su također i prijavitelji iz energetski intenzivnih industrija (uključujući ulaganja u okviru ETS postrojenja kojima se investicijom postižu predviđene emisije stakleničkih plinova znatno ispod relevantnih referentnih vrijednosti), koji uključuju određene razrede djelatnosti unutar sektora C Prerađivačka industrija (prema NKD 2007).

U obje grupe korisnika, prihvatljivi su prijavitelji koji uključuju sljedeće razrede djelatnosti unutar sektora C Prerađivačka industrija (prema NKD 2007):

- 10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda
- 11 Proizvodnja pića
- 13 Proizvodnja tekstila
- 14 Proizvodnja odjeće
- 16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja
- 17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira
- 18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
- 20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
- 21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka
- 22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
- 23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
- 24 Proizvodnja metala
- 25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
- 28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d.n.
- 31 Proizvodnja namještaja

Kriteriji prihvatljivosti korisnika

Prijavitelji moraju:

- biti registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti u 2023. godini, a u trenutku podnošenja projektnog prijedloga moraju biti registrirani za gore navedene prihvatljive djelatnosti (sektore) u kojima će se odvijati projektne aktivnosti

- imati najmanje 10 zaposlenih na temelju sati rada u 2023. godini

- imati pozitivan EBITDA prema GFI-u za 2023. godinu, odnosno ne smiju imati iskazan gubitak prema DOH obrascima u 2023. godini

- imati poslovne prihode/primitke u 2023. godini moraju iznositi minimalno 50% vrijednosti projekta, a udio kapitala i rezervi u pasivi mora biti minimalno 15% prema GFI-u za 2023. godinu

- imati udio troškova energije u prihodu veći od 2,00% prema GFI-u za 2023. godinu, a koji se računa prema sljedećoj formuli: AOP262/(AOP128+AOP129)*100.

Osnovni 'zeleni' kriterij prihvatljivosti projekta

Osnovni 'zeleni' kriterij prihvatljivosti:

- projekt doprinosi smanjenju štetnih plinova za najmanje 20% u usporedbi s ulaganjima koja nisu usmjerena na energetsku učinkovitost i korištenje OIE i/ili povećanju korištenja sekundarnih sirovina (reciklata i oporabljivih materijala) u ukupnom volumenu materijala u proizvodnji od najmanje 20%.

- projekt traje najkasnije do 30 lipnja 2026. godine

Vrste, iznos i intenzitet potpora

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu privremenog Poziva, a raspoloživi iznos sredstava iznosi 145 milijuna €. Raspoloživa alokacija je podijeljena na mala i srednja poduzeća te srednje kapitalizirana poduzeća, od čega je 40% sredstava namijenjeno malim i srednjim poduzećima, a 60% srednje kapitaliziranim poduzećima.

Grupa 1. Mala i srednja poduzeća:

- iznos alokacije: 58.000.000 €
- najniži iznos potpore: 70.000 €
- najviši iznos potpore: 995.000 €

Grupa 2. Srednje kapitalizirana poduzeća:

- iznos alokacije: 87.000.000 €
- najniži iznos potpore: 265.400 €
- najviši iznos potpore: 4.645.200 €

Najviša ukupna vrijednost projekta ne može biti viša od 10 milijuna €, bez PDV-a. Ukupna vrijednost projekta predstavlja zbroj prihvatljivih i neprihvatljivih troškova projekta bez PDV-a.

U okviru ovogm Poziva mogu se ostvariti četiri vrste potpora:

a) potpore za ulaganje u mjere energetske učinkovitosti osim za zgrade (GBER čl. 38.)::


Potpore za ulaganje u mjere energetske učinkovitosti osim za zgrade (GBER čl.38.)

Maksimalan intezitet potpore prema veličini poduzeća u %
  
 mala srednja velika (mid-cap)
HR02 Panonska Hrvatska
HR03 Jadranska Hrvatska
HR06 Sjeverna Hrvatska
65 55 45
HR05 Grad Zagreb 55 45 35

 b) potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora (fotonaponski pretvarači, kolektori, dizalice topline,...), obnovljivog vodika i visokoučinkovite kogeneracije (GBER čl. 41.):


Potpore za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije 
(GBER čl.41.)

Maksimalan intezitet potpore prema veličini poduzeća u %
  
 mala srednja velika (mid-cap)
Sva područja RH 65 55 45

 c) potpore za ulaganje u učinkovitu upotrebu resursa i za podupiranje prelaska na kružno gospodarstvo (GBER čl. 47.):


Potpore za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije 
(čl. 41. GBER-a, na temelju stavka 6. točke a.)
 

Maksimalan intezitet potpore prema veličini poduzeća u %
  
 mala srednja velika (mid-cap)
HR02 Panonska Hrvatska
HR03 Jadranska Hrvatska
HR06 Sjeverna Hrvatska
75  65  55
HR05 Grad Zagreb 65  55  45

 d) potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova (GBER, čl. 18.) za izradu tehničke dokumentacije, upravljanje projektom i reviziju projekta:


Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova
(GBER čl. 18.)

Maksimalan intezitet potpore prema veličini poduzeća u %
  
 mala srednja velika (mid-cap)
Sva područja RH 50 50 -

 Prihvatljive aktivnosti i troškovi

a) Potpore za ulaganje u mjere energetske učinkovitosti osim za zgrade

Prihvatljive aktivnosti su ulaganja u mjere neophodne za postizanje više razine energetske učinkovitosti te primjenu zelenih tehnologija u poslovnim procesima poduzeća s ciljem smanjenja negativnih učinaka na klimu i okoliš koji će rezultirati energetski učinkovitijom proizvodnjom i/ili dekarbonizacijom i smanjenjem štetnih emisija.
Prihvatljive su aktivnosti za uvođenje novih tehnologija i tehnoloških rješenja koje rezultiraju smanjenjem utroška energije i/ili smanjenjem emisija CO2 povezano s:
- uvođenjem novih tenologija i tehnoloških rješenja u proizvodni i radni proces koji rezultiraju smanjenjem utroška energije i doprinose energetskoj učinkovitosti procesa
- uvođenjem novih tenologija i tehnoloških rješenja u proizvodni i radni proces koji rezultiraju smanjenjem emisija CO2
- optimizacijom procesa kroz tehničke i tehnološke mjere koje doprinose smanjenju potrošnje isporučene energije projektnoj cjelini
- uvođenjem sustava za praćenje i optimizaciju potrošnje energije i vode (pametna brojila i uređaji za detaljnije praćenje potrošnje energije i slično)

b) Potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora, obnovljivog vodika i visokoučinkovite kogeneracije

Prihvatljive su aktivnosti za ulaganja neophodna za poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora. Potpore za ulaganje moraju biti u direktnoj vezi sa novosagrađenim kapacitetima.
Prihvatljivi su troškovi postavljanje novih sustava za proizvodnju i skladištenje električne energije iz energije: sunca (FN pretvrarači stupnja korisnog djelovanja >15%), vjetra i geotermalne energije; toplinske i/ili rashladne energije, energije za grijanje sanitarne i/ili tehnološke vode te energije za grijanje i hlađenje prostora: toplinskim sunčanim kolektorima stupnja korisnog djelovanja >15%), dizalicama topline, geotermalnim izmjenjivačima topline, kotlovima na čvrstu biomasu, uključujući i pirolitičke (stupanj korisnog djelovanja veći od 85%)

c) Potpore za ulaganje u učinkovitu upotrebu resursa i za podupiranje prelaska na kružno gospodarstvo

Poizovm se potiču ulaganja u mjere za primjenu zelenih tehnologija u poslovnim procesima poduzeća s ciljem smanjenja negativnih učinaka na klimu i okoliš koji će rezultirati resursno učinkovitijom proizvodnjom, uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i/ili životni vijek proizvoda, uključujući smanjenje resursa potrošenih u proizvodnji određene količine proizvoda te zamjena primarnih sirovina sekundarnim (reciklirani ili ponovo upotrijebljeni materijali koji se obrađuju, a u suprotnom bi bili odbačeni ili obrađeni na način koji je manje prihvatljiv za okoliš) i/ili dekarbonizacijom i smanjenjem štetnih emisija.
Prihvatljive su sljedeće vrste aktivnosti:
- neto smanjenje sredstava potrošenih u proizvodnji određene količine outputa u usporedbi s postojećim proizvodnim procesom ili alternativnim projektima/aktivnostima
- zamjena primarnih sirovina sekundarnim sirovinama (ponovo upotrijebljenim, oporabljenim ili recikliranim)
U tom smislu, prihvatljivi troškovi mogu biti:
- uvođenje novih tehnologija i tehnoloških rješenja u proizvodne procese koji rezultiraju uvođenjem i/ili zamjenom primarnih sirovina sekundarnim (ponovo upotrijebljenim, oporabljenim ili recikliranim) sirovinama i/ili smanjenjem nastanka otpada prilikom proizvodnje i/ili produljenim korištenjem proizvoda koji proizlazi iz zaokružene proizvodne cjeline
- trošak gradnje / rekonstrukcija zgrada / i/ili obnove zgrada uz uvjet da je isto nepohodan dio investicije i vezan uz ulaganje - nabavu strojeva i opreme iz gornje točke, odnosno u svrhu uvođenja novih tehnologija i tehnoloških rješenja u proizvodne procese koji rezultiraju učinkovitijim korštenjem resursa.
Zgrade koje se grade ili rekonstruiraju trebaju se projektirati kao zgrade gotovo nulte energije (nZEB).  

d) Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova

Usluge upravljanja projektom, usluge stručnog nadzora građenja, usluge provedbe javne nabave za potrebe projekta, usluge izrade dokumentacije za nabavu (javna nabava) i provedbene dokumentacije (npr. izvedbeni projekt), usluge revizije za verifikaciju troškova projekta. 

Razdoblje provedbe projekta

Provedba projekta ne smije započeti prije predaje projektnog prijedloga u okviru Poziva ni završiti prije potpisivanja Ugovora, a mora se dovršiti najkasnije do 30. lipnja 2026. godine. 

Rok za prijavu

Poziv se vodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga. Podnošenje projektnog prijedloga dozvoljeno je od 15.07.2024. u 11:00 sati, a poziv je otvoren do iskorištenja raspoloživih sredstava ili najkasnije do 31.01.2025. godine u 11.00 sati.  

S obzirom na spomenuti modalitet Poziva (onaj privremeni), opet će biti najvažnija kvaliteta projekta i broj dosegnutih bodova tijekom ocjenjivanja projekta, a ne trenutak predaje projekta. Drugim riječima, nema tzv. „najbržeg prsta“ pa se projekti bez straha mogu predati i zadnji dan Poziva, nakon čega se otvaraju sve prijave i provodi ocjenjivanje (radi rang-lista).

     Za više informacija i pripremu dokumentacije kontaktirajte nas na 01 2127 673 ili na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..


Izvor slike: Machine operator photo created by aleksandarlittlewolf - www.freepik.com

 

NOVI Ravecon logo 200x69px
Ive Paraća 1, 10360 Sesvete
HRVATSKA

 KONTAKT
Tel. 01 2127 673

RADNO VRIJEME:
pon. - pet. 8:00 - 16:00

baner footer
Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža.