EUfondovihr

Želite li primati informacije o natječajima i mogućnostima financiranja?
captcha 

 

Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

 tranzicija proizvodnja 430x268Svrha Poziva je poduprijeti bržu i bolju prilagodbu gospodarstva trenutnim i budućim ekološkim zahtjevima te kroz ulaganja materijalnu i nematerijalnu imovinu, utjecati na smanjenje negativnih učinaka na klimu i okoliš, povećanu održivost proizvodnje, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta te jačanje lokalne i regionalne konkurentnosti.

Poziv će se usredotočiti na nova ulaganja u zelenu tranziciju i stvaranje zelenih vještina putem izgradnje i jačanja ekološki prihvatljivih proizvodnih procesa u malim i srednjim poduzećima te privatnim srednje kapitaliziranim poduzećima (do 3.000 zaposlenih), posebno iz energetski intenzivnih industrija, radi ostvarivanja ciljeva EU taksonomije: ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama, održive uporabe prirodnih resursa, prijelaza na kružno gospodarstvo te sprečavanja i kontrole onečišćenja.

Korisnici

Korisnici su mala i srednja poduzeća te privatna srednje kapitalizirana poduzeća*, pod uvjetom da najmanje 20% njihovih planiranih ulaganja doprinose ostvarivanju barem jednom od sljedećih ciljeva:

• promicanju kružnog gospodarstva uvođenjem resurne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama
• dekarbonizaciji i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija, uključujući demonstraciju i uvođenje inovativnih tehnologija s niskom razinom emisija

*Srednje kapitalizirana poduzeća (Mid-caps) sukladno definiciji u čl. 2 točkama 6. i 7. Uredbe 2015/1017 dijele se na: „malo poduzeće srednje tržišne kapitalizacije“ - subjekt koji ima do 499 zaposlenika i koji nije MSP te na „poduzeće srednje tržišne kapitalizacije“ – subjekt koji ima do 3.000 zaposlenika i koji nije MSP niti malo poduzeće srednje tržišne kapitalizacije.

Prihvatljivi su prijavitelji iz energetski intenzivnih industrija koji uključuju sljedeće razrede djelatnosti unutar sektora C Prerađivačka industrija (prema NKD 2007):

- 10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda
- 13 Proizvodnja tekstila
- 16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja
- 17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira
- 20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
- 23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
- 24 Proizvodnja metala

Prijavitelji moraju biti registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti u 2021. godini, a u trenutku podnošenja projektnog prijedloga moraju biti registrirani za gore navedene prihvatljive djelatnosti (sektore) u kojima će se odvijati projektne aktivnosti. Prijavitelji moraju imati najmanje 10 zaposlenih na temelju sati rada u 2021. godini. Prijavitelji također moraju imati pozitivan EBITDA prema GFI-u za 2021. godinu, odnosno ne smiju imati iskazan gubitak prema DOH obrascima u 2021. godini. Poslovni prihodi (primici) u 2021. godini moraju iznositi minimalno 50% vrijednosti projekta, a udio kapitala i rezervi u pasivi mora biti minimalno 15% prema godišnjem financijskom izvještaju.

Vrste, iznos i intenzitet potpora

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu privremenog Poziva, a raspoloživi iznos sredstava iznosi 1.900.000.000,00 HRK (cca 252 milijuna EUR). Raspoloživa alokacija je podijeljena na mala i srednja poduzeća te srednje kapitalizirana poduzeća, od čega je 40% sredstava namijenjeno malim i srednjim poduzećima, a 60% srednje kapitaliziranim poduzećima, po slijedećoj osnovi:

Grupa 1. Mala i srednja poduzeća:

- iznos alokacije: 760.000.000,00 HRK
- najniži iznos potpore: 750.000,00 HRK
- najviši iznos potpore: 7.500.000,00 HRK

Grupa 2. Srednje kapitalizirana poduzeća:

- iznos alokacije: 1.140.000.000,00 HRK
- najniži iznos potpore: 2.000.000,00 HRK
- najviši iznos potpore: 35.000.000,00 HRK

Najviša ukupna vrijednost projekta (zbroj prihvatljivih i neprihvatljivih troškova), u obje grupe, ne može biti viša od 10 milijuna eura, bez PDV-a.

U ovom Pozivu mogu se ostvariti četiri vrste potpora:

a) regionalne potpore za ulaganje:


Regionalne potpore za ulaganje
(GBER čl. 14.)
(Karta regionalnih potpora 2022. -2027.)

Maksimalan intezitet potpore prema veličini poduzeća u %  
mala srednja velika (mid-cap)


HR02 Panonska Hrvatska,
HR06 Sjeverna Hrvatska

70 60 50
HR03 Jadranska Hrvatska  60  50  40
HR05 Grad Zagreb  55  45  35

 b) potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora:


Potpore za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije 
(čl. 41. GBER-a, na temelju stavka 6. točke a.)
 

Maksimalan intezitet potpore prema veličini poduzeća u %
  
 mala srednja velika (mid-cap)
HR02 Panonska Hrvatska
HR03 Jadranska Hrvatska
HR06 Sjeverna Hrvatska
 80  70  60
HR05 Grad Zagreb  70  60  50

 c) potpore za studije zaštite okoliša:


Potpore za studije zaštite okoliša 
(GBER čl. 49.)
 

Maksimalan intezitet potpore prema veličini poduzeća u %
 
mala srednja
 Potpore za energetske preglede - Sva područja RH  70  60

 d) potpore male vrijednosti (de minimis)

Maksimalan intenzitet potpore male vrijednosti koja se može dodijeliti iznosi 50% prihvatljivih troškova.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi

a) Regionalne potpore

Ulaganja u materijalnu imovinu: trošak gradnje, rekonstrucije zgrada (građevine proizvodnih pogona koje mogu, ali i ne moraju uključivati prateće uredske prostore), trošak strojeva i opreme za uvođenje novih tehnologija i tehnoloških rješenja koji rezultiraju učinkovitijim korištenjem resursa i/ili smanjenjem utroška energije i/ili smanjenjem emisija CO2 povezan s: uvođenjem novih tehnologija i tehnoloških rješenja u proizvodni proces koji rezultiraju učinkovitijim korištenjem resursa i/ili smanjenjem nastanka otpada i/ili produljenim korištenjem proizvoda, optimizacijom procesa kroz tehničke i tehnološke mjere koje doprinose smanjenju potrošnje isporučene energije, uvođenjem sustava za praćenje i optimizaciju potrošnje energije i vode.

Ulaganja u nematerijalnu imovinu: uvođenje rješenja za optimizaciju postojećih proizvodnih i radnih procesa (ERP, CRM, E-commerce, itd.), nabava patenata, autorskih prava, znanja i drugih vrsta intelektualnih usluga, troškovi informatičko-komunikacijskih rješenja (softver).

b) Potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije

Postavljanje novih sustava za proizvodnju: električne energije iz energije: sunca, vjetra i geotermalne energije; toplinske i/ili rashladne energije, energije za grijanje sanitarne i/ili tehnološke vode te energije za grijanje i hlađenje prostora: toplinskim sunčanim kolektorima, dizalicama topline, geotermalnim izmjenjivačima topline.

c) Potpore za studije zaštite okoliša

Troškovi energetskog pregleda poduzeća u skladu s Pravilnikom o energetskom pregledu za velika poduzeća (NN 123/15, 5/20, 97/21) – samo za prijavitelje koji su mala ili srednja poduzeća kojima je dodijeljena potpora za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije.

d) Potpore male vrijednosti (de minimis)

Troškovi izrade tehničke dokumentacije, uključujući i glavni projekt koji uključuje proračun ušteda, troškovi upravljanja i administracije koje pružaju vanjski stručnjaci, troškovi izrade dokumentacije za nabavu roba, pružanja usluga i izvođenja radova, usluge stručnog nadzora građenja, usluge revizije za verifikaciju troškova projekta.

Razdoblje provedbe projekta

Provedba projekta ne smije započeti prije predaje projektnog prijedloga u okviru Poziva ni završiti prije potpisivanja Ugovora, a mora se dovršiti najkasnije do 30. lipnja 2026. godine. Priprema tehničke dokumentacije (prihvatljiva od 1. veljače 2020. godine) ne smatra se početkom provedbe projekta.

Rok za prijavu

Poziv se vodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 1. prosinca 2022. godine u 11:00 sati. Podnošenje projektnog prijedloga dozvoljeno je najranije od 1. kolovoza 2022. godine u 11:00 sati.


Izvor slike: Machine operator photo created by aleksandarlittlewolf - www.freepik.com

 

NOVI Ravecon logo 200x69px
Sjedište: Ive Paraća 1, Sesvete
Ured: Bjelovarska 38a , Sesvete
HRVATSKA

 KONTAKT
Tel. 01 5806 307 ili 01 5806 308

RADNO VRIJEME:
pon. - pet. 7:30 - 15:30

baner footer
Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža.