EUfondovihr

 

PODMJERA 6.2. - „Pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima"

podmjera 6.2. 430x268

Cilj je ovoga natječaja potaknuti pokretanje nove nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima u ruralnim područjima. Natječaj će pridonijeti boljem korištenju proizvodnih kapaciteta i rada članova gospodarstva te poboljšanju njihovih gospodarskih rezultata u cilju povećanja ekonomske održivosti gospodarstva. Također, natječaj će doprinijeti otvaranju novih  radnih mjesta, podizanju kvalitete života ruralnog stanovništva te sveobuhvatnom održivom razvoju ruralnih područja.

Osnovni uvjeti prihvatljivosti korisnika

- Korisnici su fizičke i pravne osobe (do 49 zaposlenih) upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu.

- Korisnici ne smiju biti registrirani odnosno imati rješenje/odobrenje/drugi odgovarajući akt u skladu s nacionalnim zakonodavstvom za nijednu djelatnost unutar sektora/uslugu za koju traže potporu.

- Korisnici pri podnošenju Zahtjeva za potporu moraju imati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 1.000 EUR

- Tijekom provedbe projekta, i u razdoblju od pet godina nakon završetka projekta, korisnici ne smiju smanjiti ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva ispod 1.000 EUR

Prihvatljivost ulaganja

Djelatnosti koje se pokreću moraju biti u skladu sa strateškim razvojnim dokumentima JLS ili LAG-ova, a njima se moraju očuvati postojeća*/stvoriti nova radna mjesta te ostvariti prihode od djelatnosti i/ili prodajne količine najkasnije u razdoblju unutar 24 mjeseca od završetka projekta.

* Ako korisnik nije imao zaposlenih u godini koja prethodi prijavi na Natječaj, u navedenom razdoblju mora stvoriti najmanje jedno radno mjesto izraženo temeljem godišnjih jedinica rada.

Prihvatljiva su ulaganja u sektore:

- prerada, marketing i izravna prodaja nepoljoprivrednih proizvoda, pri čemu se marketing mora odnositi na predmet prerade
- pružanje usluga u ruralnim područjima u području poljoprivrede, šumarstva, veterine, društvenih djelatnosti te intelektualnih usluga
- tradicijski i umjetnički obrti
- turizam u ruralnom području isključujući: ugostiteljske objekte iz skupine »Barovi« (izuzev kušaonice, kleti, konobe i krčme), ugostiteljske »Objekte jednostavnih usluga«, hotele, planinarske domove, lovačke domove, učeničke domove i studentske domove

Projekti se moraju provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području JLS u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva ili u susjednoj JLS s kojom graniči kopnenom granicom u naselju do 5.000 stanovnika, u kojem ima resurse upisane Upisnik poljoprivrednika u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, koji su potrebni za provedbu aktivnosti.

Ulaganja u smještajne kapacitete u sektoru turizma u ruralnim područjima nisu prihvatljiva u naseljima navedenim u tablici koju možete pogledati ovdje.

Ostali uvjeti prihvatljivosti i kriteriji odabira

Kriteriji odabira uključuju ekonomske, sektorske, horizontalne i kriterije lokacije ulaganja.

Za ostale, specifične uvjete prihvatljivosti i detalje kriterija odabira, ovisno o vrsti ulaganja ili statusu korisnika, slobodno nas kontaktirajte.

Prihvatljivost troškova i aktivnosti

Prihvatljivi su troškovi građenja/rekonstrukcije objekata, opremanja objekata, kupnje zemljišta/objekata, kupnje strojeva i opreme, kupnje gospodarskih vozila i plovila, kupnja živih životinja u svrhu obavljanja turističke djelatnosti, edukacije vezane uz novu djelatnost, promocije nove djelatnosti te izrade projektne dokumentacije (projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, certifikata, usluge stručnjaka za izradu poslovnog plana i dokumentacije).

Nabava rabljene mehanizacije, strojeva, opreme (izuzev opreme/linije za preradu), gospodarskih vozila i plovila nisu prihvatljivi trošak.

Natječajem su propisani sljedeći maksimalni iznosi troškova (bez obvezujuće ponude):
1. za građenje i opremanje objekata:
     - izgradnja bazena - 3.900,00 kuna/m2
     - izgradnja građevine - 5.200,00 kuna/m2
     - opremanje građevine - 1.040,00 kuna/m2
     - rekonstrukcija građevine - 2.500,00 kuna/m2
2. za kupnju zemljišta/objekata - 37.000,00 kuna
3. za kupnju gospodarskih vozila - 150.000,00 kuna
4. za kupnju plovila - 178.000,00 kuna
5. za izradu projektne dokumentacije - 37.000,00 kuna

U slučaju aktivnosti građenja (izgradnja novog/rekonstrukcija postojećeg objekta) potrebno je dostaviti najmanje idejni projekt ili idejno rješenje s opisnim djelom projekta i nacrtima, iz kojeg je vidljiva namjena, gabariti, BGP površina i da je u skladu prostornim planom. Ako je do podnošenja zahtjeva za potporu Glavni projekt već izrađen, umjesto idejnog projekta/idejnog rješenja korisnik dostavlja Glavni projekt. Dokument kojim se odobrava građenje/rekonstrukcija sukladno Zakonu o gradnji mora biti predan pri predaji prvog Zahtjeva za isplatu tj. u roku od 9 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o financiranju.

Provedba i trajanje projekta

Provedba projekta ne smije započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu, osim aktivnosti pripreme projektne dokumentacije i kupovine zemljišta/objekata koje nisu nastale prije 1. siječnja 2014. godine.

Projektne aktivnosti navedene u poslovnom planu moraju započeti u roku od devet mjeseci od datuma sklapanja Ugovora o financiranju. Edukacije vezane za prijavljenu djelatnost, promotivne aktivnosti vezane uz prijavljenu djelatnost, kao ni izrada projektne dokumentacije ne smatraju se dokazom započete aktivnosti.

Korisnik mora realizirati sve prihvatljive aktivnosti kako je naveo u zahtjevu za potporu do podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

Trajanje projekata iznosi maksimalnih 24 mjeseca od sklapanja ugovora o financiranju.

Gospodarstvo kao poslovni subjekt mora postojati, poslovati i upotrebljavati ulaganje u skladu s odobrenom namjenom tijekom razdoblja od pet godina od datuma konačne isplate potpore. Korisnik ne smije napraviti značajne promjene koje mijenjaju svrhu, namjenu i vrstu aktivnosti, promijeniti vlasništvo nad ulaganjem, dati ulaganje u zakup ili najam ili ga premjestiti, tijekom razdoblja od pet godina od datuma konačne isplate potpore.

Visina javne potpore

Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 120.000.000,00 kuna, a visina pojedinačne potpore iznosi fiksnih 50.000 EUR u protuvrijednosti u kunama. To znači da će ovim natječajem biti financirano oko 320 projekata.

Isplata potpore

Zahtjev za isplatu korisnik obavezno podnosi u dvije rate. Zahtjev za isplatu prve rate u iznosu od 50% ukupno odobrene javne potpore Korisnik je dužan podnijeti nakon sklapanja ugovora o financiranju i započetih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu (najkasnije 9 mjeseci od sklapanja ugovora o financiranju). Zahtjev za isplatu druge/konačne rate Korisnik je dužan podnijeti nakon provedenih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu i registracije djelatnosti, u roku od 24 mjeseca od sklapanja ugovora o financiranju.

Rok za podnošenje projekata (Zahtjeva za potporu)

Otvaranje natječaja očekuje se u IV. kvartalu 2021. godine.

 

NOVI Ravecon logo 200x69px
Ive Paraća 1, 10360 Sesvete
HRVATSKA

 KONTAKT
Tel. 01 2127 673

RADNO VRIJEME:
pon. - pet. 8:00 - 16:00

baner footer
Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža.