EUfondovihr

 

Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma

hotel 430x268Svrha ovog Poziva je razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš i učinkovitost resursa posebice onih u turistički slabije razvijenim područjima. Također, cilj ovog Poziva je i smanjenje učinaka prekomjernog turizma u najrazvijenijim turističkim područjima, održivi i niskougljični rast turizma visoke kvalitete u slabije razvijenim turističkim područjima te jačanje socijalne održivosti kroz povećanje zaposlenosti u lokalnim zajednicama.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 1.250.000.000,00 HRK.

Poziv je podijeljen u tri grupe:

Grupa 1. Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju – 1.020.000.000,00 HRK

Grupa 2. Zelena i digitalna tranzicija malih iznajmljivača te njihova transformacija u poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu – 50.000.000,00 HRK

Grupa 3. Poticanje aktivnosti umrežavanja u inovacijske klastere i aktivnosti uvođenja inovacija proizvoda i usluga, inovacija procesa i inovacija organizacije poslovanja u poduzećima djelatnosti turizma i u povezanim djelatnostima u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma – 180.000.000,00 HRK

GRUPA 1. Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju

Prihvatljivi Prijavitelji

Predmet ovog Poziva u sklopu Grupe 1. je poticanje ulaganja u: ugostiteljske objekte za smještaj više dodane vrijednosti i/ili dodatni sadržaj ugostiteljskih objekata za smještaj i/ili turističko ugostiteljske objekte zabavnih i tematskih parkova gdje sve tri kategorije ulaganja uvode procese prihvatljive za okoliš, kružno gospodarstvo, digitalne tehnologije i unaprjeđuju higijensko-zdravstvene i sigurnosne uvjete. Bespovratne potpore namjenjene su ulaganjima u skupine „Hoteli“ i skupine „Kampovi“.

U tom smislu, prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala, srednja i velika poduzeća, a koja obuhvaćaju djelatnosti iz skupina navedenih u Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007 te se odnose na klasifikacijske oznake 55.1 Hoteli i sličan smještaj, 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje i 93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova.

Iznos, vrste i intenzitet potpore

Najniža vrijednost bespovratne potpore koja se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 2 milijuna HRK. Najviša vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 50 milijuna HRK. Intenzitet potpore je sljedeći:

a.) Regionalne potpore: Panonska i Sjeverna Hrvatska: 70% za mikro i mala poduzeća / 60% za srednja poduzeća / 50% za velika, Jadranska Hrvatska - 60% za mikro i mala poduzeća / 50% za srednja poduzeća / 40% za velika, Grad Zagreb - 55% za mikro i mala poduzeća / 45% za srednja poduzeća / 35% za velika poduzeća

b.) Potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije: 30% - 50% potpore, ovisno o veličini prijavitelja (navedeni intenziteti mogu se povećati za 5 - 15%, ovisno o lokaciji ulaganja)

c.) Potpore za ulaganje za mjere energetske učinkovitosti: 30% - 50%, ovisno o veličini prijavitelja (navedeni intenziteti mogu se povećati za 5% - 15%, ovisno o lokaciji ulaganja)

d.) Potpore za ulaganje kojima se poduzetnicima omogućuje da premaše norme EU za zaštitu okoliša ili povećaju razinu zaštite okoliša: 40% - 60%, ovisno o veličini prijavitelja (navedeni intenziteti mogu se povećati za 5% - 15%, ovisno o lokaciji ulaganja)

e.) Potpore za usavršavanje: 50% - 70%, ovisno o veličini prijavitelja i/ili ukoliko se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom

f.) De minimis potpore: 85% prihvatljivih troškova

Prihvatljive aktivnosti i troškovi

a.) Regionalne potpore - troškovi ulaganja u materijalnu imovinu (npr. priprema zemljišta, gradnja, rekonstrukcija, nabava opreme, strojeva, alata i mjernih uređaja); troškovi informacijsko-komunikacijskih i audio/video rješenja; troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu (patenti, autorska prava, znanja i iskustva, druge vrste intelektualnog vlasništva)

b.) Potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije – troškovi ulaganja u materijalnu imovinu potrebnu za proizvodnju električne, toplinske i rashladne energije iz obnovljivih izvora (npr. građevinski radovi, nabava opreme i sustava za proizvodnju energije, ugradnja, mjerenje, ispitivanje, podešavanje i puštanje u pogon)

c.) Potpore za ulaganje za mjere energetske učinkovitosti – dodatni troškovi ulaganja neophodni za postizanje više razine energetske učinkovitosti kao što su: obnova ovojnice zgrade, ugradnja novih ili zamjena postojećih tehničkih sustava zgrade koji uključuju tehničku opremu za grijanje, hlađenje, ventilaciju, klimatizaciju i pripremu potrošne tople vode, zamjena unutarnje rasvjete zajedničkih prostora učinkovitijom, uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom

d.) Potpore za ulaganje kojima se poduzetnicima omogućuje da premaše norme Unije za zaštitu okoliša – troškovi za ulaganja u infrastrukturu za punjenje i/ili opskrbu gorivom s nultom ili niskim emisijama ugljika za vlastite potrebe korisnika

e.) Potpore za usavršavanje – troškovi predavača, troškovi poslovanja povezani s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s projektom usavršavanja, troškovi savjetodavnih usluga povezanih s projektom usavršavanja

f.) De minimis potpore – troškovi ulaganja u vozila i plovila s nultom ili niskim emisijama ugljika za potrebe obavljanja djelatnosti, troškovi komunalnog doprinosa, troškovi pripreme neophodne projektno-tehničke dokumentacije, troškovi izrade studije utjecaja na okoliš, trošak usluge pripreme natječajne dokumentacije, upravljanje projektom od strane vanjskih pružatelja usluge, usluge izrade dokumentacije za nabavu od strane vanjskih pružatelja usluge, trošak revizije projekta, troškovi stručnog nadzora

GRUPA 2. Zelena i digitalna tranzicija malih iznajmljivača te njihova transformacija u poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu

Prihvatljivi Prijavitelji

Predmet ovog Poziva u sklopu Grupe 2. je poticanje ulaganja u transformaciju smještajnih kapaciteta u domaćinstvima u obiteljske i/ili specijalizirane male hotele najmanje kategorije tri zvjezdice.

Prihvatljivi prijavitelj je fizička osoba koja je postojeći iznajmljivač ili skupina iznajmljivača koja mora najkasnije u trenutku donošenja Odluke o financiranju imati registrirano trgovačko društvo ili obrt u djelatnosti 55.1 Hoteli i sličan smještaj sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007.

Iznos, vrste i intenzitet potpore

Najniža vrijednost bespovratne potpore koja se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 100.000,00 HRK. Najviša vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 1.506.900,00 HRK.

Maksimalni intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 75% prihvatljivih troškova u I. kategoriji ITR-a (Indeks turističke razvijenosti), dok u ostalim kategorijama iznosi 85% prihvatljivih troškova.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi

De minimis potpore (potpore male vrijednosti) – troškovi gradnje, rekonstrukcije objekata; opremanje objekata, uključujući opremanje povezano s digitalizacijom; uvođenje zelenih i digitalnih tehnologija i poslovnih modela koji se temelje na kružnom gospdoarstvu, obnovljivim izvorima energije, energetskoj učinkovitosti; poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora za potrebe objekta; troškovi ulaganja u postizanje više razine energetske učinkovitosti; uvođenje rješenja za održivu upotrebu vode.

GRUPA 3. Poticanje aktivnosti umrežavanja i inovacijske klastere i aktivnosti uvođenja inovacija proizvoda i usluga

Prihvatljivi Prijavitelji

Predmet ovog Poziva u sklopu Grupe 3. je poticanje ulaganja poduzetnika u razvoj proizvoda i usluga te poslovnih modela unutar jednog ili više područja istraživanja, razvoja i inovacija u ekosustavima u lancu vrijednosti turizma koje doprinose zelenoj i digitalnoj tranziciji i rješavanju ključnih izazova u sektoru turizma.

Prihvatljivi prijavitelji su pravne ili fizičke osobe koje imaju registriran obrt (osim paušalnih obrta koji nisu prihvatljivi) koje su mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnici u ekosustavu turizma. Prijavitelj do trenutka prijave projekta i za vrijeme provedbe projekta mora biti registriran za obavljanje najmanje jedne djelatnosti iz ekosustava turizma, a koji obuhvaća skupine navedene u Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007) 49 Kopneni prijevoz, 50.1 Pomorski i obalni prijevoz putnika, 51 Zračni promet, 55 Smještaj, 56 Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića, 77.34 iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) polovnih prijevoznih sredstava, 79 Putničke agencije, 82.30 Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova, 90 Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, 93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova, 93.29 Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti.

Iznos, vrste i intenzitet potpore

Najniža vrijednost bespovratne potpore koja se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 2 milijuna HRK. Najviša vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 21 milijun HRK. Intenzitet potpore je sljedeći:

a.) Potpore za projekte istraživanja i razvoja: intenziteti potpore za industrijsko istraživanje i eksperimentalni razvoj mogu se povećati do maksimalnog intenziteta potpore od 80% prihvatljivih troškova, intenziteti potpora za studije izvedivosti mogu se povećati do maksimalnog intenziteta potpore od 70%

b.) Regionalne potpore: Panonska i Sjeverna Hrvatska: 70% za mikro i mala poduzeća / 60% za srednja poduzeća / 50% za velika, Jadranska Hrvatska - 60% za mikro i mala poduzeća / 50% za srednja poduzeća / 40% za velika, Grad Zagreb - 55% za mikro i mala poduzeća / 45% za srednja poduzeća / 35% za velika

c.) De minimis potpore: 85% prihvatljivih troškova

Prihvatljive aktivnosti i troškovi

a.) Potpore za projekte istraživanja i razvoja: troškovi plaća osoblja, neizravni troškovi po fiksnoj stopi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja, troškovi amortizacije instrumenata i opreme, u opsegu i razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt, ostali izdaci poslovanja, prihvatljivi do 25% ukupne vrijednosti projekta, troškovi istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, znanja i patenata, trošak izrade studije izvedivosti, troškovi za partnera koji nema sjedište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu u RH, a sudjeluje u projektu sa najviše do 15% prihvatljivih troškova projekta

b.) Regionalne potpore: troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti projekta (laboratorij za istraživanje i razvoj, strojevi i oprema), troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu

c.) De minimis potpore: trošak usluge pripreme natječajne dokumentacije, usluge izrade dokumentacije za nabavu i upravljanje projektom, trošak revizije projekta

Ovdje možete pročitati više o uvjetima za Grupa 2. i Grupa 3.

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

Provedba projekta ne smije započeti prije predaje projektnog prijedloga u okviru Poziva ni završiti prije potpisivanja Ugovora, a mora se dovršiti najkasnije do 30. lipnja 2025. godine. Priprema natječajne dokumentacije (dokumentacije potrebne za podnošenje projektnog prijedloga) te priprema projektno tehničke dokumentacije ne smatra se početkom provedbe projekta.

ROK ZA PRIJAVU

Poziv se vodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga. Početak podnošenja projektnih prijedloga započinje 7. studenoga 2022. godine i traje do 3. veljače 2023. godine.

S obzirom na spomenuti modalitet Poziva (onaj privremeni), najvažnija će biti kvaliteta projekta i broj dosegnutih bodova tijekom ocjenjivanja projekta, a ne trenutak predaje projekta. Drugim riječima, nema tzv. „najbržeg prsta“ pa se projekti bez straha mogu predati i zadnji dan Poziva, nakon čega se otvaraju sve prijave i provodi ocjenjivanje (radi rang-lista).

Designed by Image by kstudio on Freepik

 

NOVI Ravecon logo 200x69px
Ive Paraća 1, 10360 Sesvete
HRVATSKA

 KONTAKT
Tel. 01 2127 673

RADNO VRIJEME:
pon. - pet. 8:00 - 16:00

baner footer
Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža.