eufondovi.hr transparent

Želite li primati informacije o natječajima i mogućnostima financiranja?
captcha 

Što je projekt?

Projekt je aktivnost koja ima određen početak i kraj, a provodi se s ciljem da se proizvede jedinstven proizvod, usluga ili rezultat. Projekti su vremenski ograničeni i jedinstveni. Projekti se mogu provoditi na svim razinama organizacije i mogu uključivati od jedne osobe do više osoba u nekoliko različitih timova. Projekt može biti: razvoj novog proizvoda ili usluge, reorganizacija društva (kadrovi, struktura i sl.), projektiranje i/ili izgradnja novog pogona, građevine, vozila i sl., uvođenje novog poslovnog procesa...

Može li mi poslovni savjetnik (konzultant) jamčiti da će moj projekt proći?

Jamstvo za prolaz projekta konzultant ne može dati. Onaj tko kaže da može ili laže ili je korumpiran. Sve što jedan konzultant može učiniti da projekt prođe je napisati ga najbolje što može.

Kako odabrati dobrog konzultanta?

Više je parametara koji su bitni za odabir, ali stručnost, znanje i reference su definitivno ono što bi trebalo prvo gledati.

Jamči li mi visoka naknada konzultanta visoku kvalitetu projekta?

Ne jamči. Izrada projektne dokumentacije ne može biti besplatna, ali...

Što treba znati prije prijave na natječaj?

Koje su obveze prijavitelja u izradi dokumentacije?

 IPARD najčešća pitanja

PITANJE:

Na koji način mogu ostvariti potporu iz IPARD programa?

ODGOVOR:

Postupak za dodjelu sredstva iz IPARD programa je da korisnik prvo podnosi prijavu na JAVNI NATJEČAJ (sa pratedom dokumentacijom) u vrijeme kad Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspiše natječaj za podnošenje prijava. Ukoliko se nakon obrade prijave utvrdi da je ista prihvatljiva, korisnik sklapa IPARD ugovor s Agencijom za plaćanja i može započeti predmetnu investiciju, koju financira vlastitim ili kreditnim sredstvima banke. Tek po završetku investicije korisnik može ostvariti pravo na povrat sredstava iz IPARD programa koja su definirana IPARD ugovorom.

PITANJE:

Tko se sve može prijaviti na IPARD program?

ODGOVOR:

IPARD program namijenjen je različitim korisnicima, ovisno o mjerama.

Pravo na potporu u okviru Mjere 101 IPARD programa mogu ostvariti korisnici registrirani kao poljoprivredna gospodarstva definirana Zakonom o poljoprivredi (NN 149/09) koja su ili u 100%-tnom privatnom vlasništvu ili s udjelom vlasništva države, odnosno jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave ili Grada Zagreba do najviše 25%, a koji su ujedno i obveznici poreza na dodanu vrijednost (PDV) te upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Korisnici sredstava iz IPARD programa u okviru Mjere 103 su obrti, trgovačka društva i zadruge, registrirani za obavljanje predmetne djelatnosti i obveznici poreza na dodanu vrijednost (PDV):

a) u rangu mikro, malih ili srednjih poduzeća s manje od 25% u državnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave ili Grada Zagreba

b) u rangu poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili s godišnjim prometom koji ne prelazi 200 milijuna eura s manje od 25% u državnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave ili Grada Zagreba.

Korisnici sredstava IPARD programa za ulaganja unutar Mjere 302 su fizičke i pravne osobe, u rangu mikro poduzeća, u sustavu PDV-a (Prilog III Pravilnika) 100% u privatnom ili do 25% u državnom, odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave ili Grada Zagreba.

Korisnici sredstava iz IPARD programa za ulaganja unutar Mjere 301 su jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi) u RH do 10.000 stanovnika (broj stanovnika sukladno Popisu stanovništva iz 2001. godine).

PITANJE:

Je li udruga prihvatljiv korisnik za IPARD program?

ODGOVOR:

Udruge nisu u mogućnosti koristiti sredstva iz mjera IPARD programa.

PITANJE:

Može li se poduzetnik početnik prijaviti s projektom na potporu iz IPARD programa?

ODGOVOR: Podnositelj početnik, odnosno onaj subjekt koji posluje kraće od dvije godine je prihvatljiv za podnošenje prijava na IPARD program. U tom slučaju koeficijenti i kriteriji za procjenu podnositelja se neće primjenjivati.

PITANJE:

Tko nam može pomoći u pripremi prijave na IPARD program?

ODGOVOR:

Za pomoć pri prikupljanju natječajne dokumentacije te pripremi prijavnog dosjea možete koristiti usluge konzultanata. Agencija za plaćanja i Ministarstvo poljoprivrede objavili su, isključivo u informativne svrhe, popis konzultanata/konzultantskih kuća i agencija koji su slušali predavanja o IPARD programu i mjerama koje je organiziralo Ministarstvo poljoprivrede. Popise možete pogledati na stranicama Ministarstva http://www.mps.hr/ipard/default.aspx?id=11 ili Agencije http://www.apprrr.hr/ipard-31.aspx. Navedeni popisi nisu ni na koji način obvezujući, tako da pripremu dokumentacije možete povjeriti i nekom drugom stručnjaku. Nadalje naglašavamo da u prihvatljive opće troškove za financiranje u okviru IPARD programa pripadaju i troškovi naknada za konzultante.

PITANJE:

Koje banke kreditiraju korisnike IPARD programa?

ODGOVOR:

Većina banaka u Republici Hrvatskoj kreditira korisnike IPARD programa.

Napominjemo također da Hrvatska banka za obnovu i razvitak kreditira projekte kandidata za IPARD program o čemu se podrobnije možete informirati na njihovim stranicama.

PITANJE:

Isplaćuju li se odobrena sredstva korisniku odmah po sklapanju ugovora?

ODGOVOR:

Ne, sredstva iz IPARD programa dodjeljuju se na temelju Zahtjeva za isplatu kojeg korisnik dostavlja Agenciji za plaćanja zajedno sa propisanom dokumentacijom, a nakon izvršenog ulaganja, dakle nakon što je ulaganje završeno. Zahtjev za isplatu treba sadržavati sve plaćene račune sukladno odabranoj ponudi i ugovoru, a svi priloženi računi moraju biti plaćeni u cijelosti.

PITANJE:

Priznaje li se Investicijska studija ili Poslovni plan izrađen od tvrtke koja nije navedena na popisu konzultanata za IPARD program Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, odnosno Agencije za plaćanja?

ODGOVOR:

Da, naravno. Popis konzultanata za IPARD program Ministarstva i Agencije postoji isključivo u informativne svrhe te sadrži imena konzultanata i konzultantskih tvrtki koje su prošle edukaciju za IPARD program, no dokumenti pripremljeni od bilo koje druge osobe/konzultanta su jednako prihvatljivi.

PITANJE:

Tko ima pravo na izradu Poslovnog plana za potencijalnog podnositelja prijave? Da li ta osoba treba imati zasnovan radni odnos kod podnositelja prijave?

ODGOVOR:

Poslovni plan/Investicijsku studiju podnositelj može izraditi i samostalno (u tom slučaju izrada poslovnog plana neće biti trošak za koji će se tražiti potpora) ili se usluga izrade poslovnog plana može povjeriti konzultantu. Osoba koja izrađuje poslovni plan ne mora biti zaposlena kod podnositelja. Ukoliko će se za trošak pripreme poslovnog plana tražiti potpora, tada osoba koja izrađuje poslovni plan mora biti u mogućnosti izdati ponudu te nakon obavljene usluge izdati račun.

PITANJE:

Može li se kroz IPARD dobiti povrat sredstava za studiju izvedivosti projekta?

ODGOVOR:

Da, studija izvedivosti projekta pripada u opće troškove koji su prihvatljivi za financiranje unutar IPARD programa.

PITANJE:

Da li investicija koju se želi financirati iz IPARD-a natječaj može biti već započeta?

ODGOVOR:

Provedba ulaganja može započeti tek nakon potpisanog IPARD Ugovor između korisnika i Agencije za plaćanja. Prije potpisivanja IPARD Ugovora mogu se provesti samo opći troškovi (izrada studije, poslovnog plana, pribavljanje dozvola itd.)

Sve aktivnosti vezane za ulaganje koje su započele prije nego je IPARD Ugovor između korisnika i Agencije za plaćanja stupio na snagu, ne mogu se financirati sredstvima iz IPARD programa. Ako Agencija ustanovi da je korisnik započeo sa bilo kakvim aktivnostima osim onih koje se tiču općih troškova, prije zaključenja IPARD Ugovora, raskinut će IPARD Ugovor.

PITANJE:

Može li se oprema sufinancirana iz IPARD programa iznajmljivati ili prodati nakon isplaćenih IPARD sredstava?

ODGOVOR:

Navedeno nije prihvatljivo jer predmet ulaganja mora ostati u vlasništvu korisnika za vrijeme trajanja ugovornih obveza tj. sve do isteka pet (5) godina od datuma konačne isplate IPARD potpore.

PITANJE:

Utvrđuje li se vrijednost prihvatljivih izdataka unutar IPARD-a sa ili bez PDV-a?

ODGOVOR:

Vrijednost prihvatljivih izdataka utvrđuje se bez PDV-a.

PITANJE:

Iz kojih zemalja mogu potjecati usluge, oprema i materijali za ulaganje da bi bili prihvaćeni za sufinanciranje preko IPARD programa?

ODGOVOR:

Da bi bili prihvatljivi svi izdaci (robe, radovi i usluge) moraju potjecati

- iz zemalja članica Europske unije (EU) ili

- iz zemalja korisnica Instrumenta pretpristupne pomodi (IPA): Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Kosovo, Crna Gora, Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija,Turska i Albanija,

- iz zemalja korisnica Europskog instrumenta za susjedstvo i partnerstvo (ENPI): Alžir, Armenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Libanon, Libija, Moldavija, Maroko, Palestinska samouprava Zapadne obale i pojasa Gaze, Ruska Federacija, Sirija, Tunis i Ukrajina) ili

- iz zemalja Europskog gospodarskog područja (EEA): Norveška, Lihtenštajn i Island.

PITANJE:

Može li se Poziv na natječaj provesti i prije nego što izađe natječaj za podnošenje prijava za IPARD? Je li pri tome bitno da cijena bude važeća u trenutku prijave na natječaj ili moramo čekati objavu natječaja pa tek onda odraditi Poziv na prikupljanje ponuda (obrazac I-OOP-7) prema ponuditeljima?

ODGOVOR:

Poziv na podnošenje ponuda se može provesti i prije no što Agencija za plaćanja objavi natječaja za prikupljanje prijava za IPARD, ali korisnik mora voditi računa da prikupljene ponude budu važeće na dan podnošenja prijave.

PITANJE:

A) U slučaju da podnositelj ponude traži ponude za opće troškove poput usluge izrade idejnog i glavnog projekta ili usluge izrade investicijske studije, treba li tražiti od dobavljača također svojevrsnu Izjavu o podrijetlu usluge ili se isto može iščitati iz izvoda sa sudskog registra.

B) U slučaju da je potrebna Izjava o podrijetlu usluga za opće troškove, može li poduzeće samo izraditi obrazac i dostaviti ga dobavljačima ili postoji neki standardni obrazac na kojem se Izjava ispunjava, odnosno ured ili agencija gdje projektant traži da mu se izda izjava o podrijetlu.

ODGOVOR:

A) Za opće troškove je potrebno dostaviti Izjavu o porijeklu u kojoj je navedeno da je porijeklo usluge RH te ista treba biti potpisana i ovjerena od ponuđača usluge. Izjave o porijeklu nisu povezane s Izvodom iz sudskog registra, već se isti koristi za provjeru vlasničke povezanosti između podnositelja prijave i ponuđača usluge i/ili 3 ponuđača usluga, ukoliko se radi o iznosu većem od 10.000 eura.

B) Ne postoji standardizirani obrazac, već je dovoljna samo Izjava o porijeklu u obliku jedne rečenice iz koje je vidljiva zemlja porijekla i poveznica na ponudu na koju se odnosi, potpisana i ovjerena od ponuđača usluge.

PITANJE:

Lokacija za koju bi se prijavilo ulaganje je u vlasništvu dvije pravne osobe u jednakom omjeru (50%-50%). Postoji li mogućnost prijave u ovakvoj situaciji?

ODGOVOR:

Ako je nekretnina u vlasništvu dva vlasnika, a samo jedan vlasnik se prijavljuje kao IPARD korisnik, suvlasnici bi trebali urediti svoj odnos sukladno člancima 36-65. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 114/01,7 9/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09) odnosno, drugi suvlasnik nekretnine bi morao dati suglasnost za poduzimanje izvanrednih poslova, poslova koji premašuju okvir redovitog upravljanja, sukladno čl. 41. istog Zakona.

PITANJE:

Da li je moguće podnijeti jednu prijavu na natječaj za dva različita sektora?

ODGOVOR:

Nije moguće u jednoj prijavi prijaviti ulaganje u dva različita sektora. Da bi prijava bila prihvatljiva, podnositelj ne smije imati nedovršenih ulaganja unutar IPARD programa, prethodno ulaganje mora biti završeno, odnosno potpora mora biti isplaćena.

PITANJE:

Tko može biti opunomoćenik podnositelja prijave za IPARD ?

ODGOVOR:

Opunomoćenik podnositelja prijave za dodjelu IPARD sredstava može biti bilo koja osoba koju podnositelj opunomoći. Ukoliko je imenovao svog opunomoćenika, podnositelj je obvezan u prijavi dostaviti punomoć ovjerenu od strane javnog bilježnika, ne stariju od 30 dana na dan podnošenja prijave.

PITANJE:

Molim Vas za informaciju vezanu uz UPUTE ZA ISHOĐENJE POTVRDA za M 101 i M 103. Naime, imamo 2 potencijalna projekta za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda zajednice (mjera 101). Projekti su sljedeći:

a) Ulaganje u projekt „Izgradnja i opremanje farme muznih krava” (kapacitet 50 muznih krava)

b) Ulaganje u projekt „Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i opremanje objekata za držanje muznih krava” (kapacitet 20 muznih krava)

Zanima nas koje od navedenih potvrda (postoji 6 standarda) u Uputama za ishođenje potvrda za Mjeru 101 i 103 treba ishoditi za ova dva projekta?

ODGOVOR:

U Prijavnom obrascu (I-OOP-1), nalazi se popis dokumenata te je kod svake Potvrde/Mišljenja/Rješenja navedeno na koje se ulaganje odnosi.

Budući da su obje vrste ulaganja iste tj. razlika je samo u broju muznih krava, standardi koje morate ispuniti za obje vrste ulaganja su slijedeći:

1. Standard zaštite okoliša: ispunjavanje dokazujete Potvrdom koju izdaje MZOPUG u sve tri faze kontrole, što znači: prije ugovaranja, prije plaćanja i u ex postu.

2. Standard zdravlja životinja: dokazujete Rješenjem o odobrenju farme.

3. Standard dobrobiti životinja: dokazujete Zapisnikom veterinarske inspekcije koji je nastao kao rezultat pregleda farme u sve tri faze kontrole. Ukoliko ste početnik tada Vam ova vrsta zapisnika nije potrebna.

4. Standard sigurnosti na radu: izvješće državnog inspektorata.

5. Standard kontrole kvalitete mlijeka: dokazi - mjesečna izvješća na gospodarstvu o kontroli kvalitete mlijeka.

6. Standard gospodarenja gnojivom: u skladu sa Nitratnom direktivom i Pravilnikom o dobroj poljoprivrednoj praksi u korištenju gnojiva.

Detaljnije upute možete naći na web stranici Agencije za plaćanja http://www.apprrr.hr/sestinbsp;javni-natjecaj-za-dodjelu-sredstava-iz-ipard-programa---zaprimanje-prijava-od-17102011---28112011nbsp;-110.aspx

Naglašavamo također da je dozvoljena rekonstrukcija farme te dokumentacija mora glasiti na rekonstrukciju, a ne adaptaciju farme.

PITANJE:

Da li su bilo kojom mjerom programa IPARD obuhvaćeni proizvodnja meda i pčelinjih proizvoda?

ODGOVOR:

Proizvodnja meda i pčelinjih proizvoda nije obuhvaćena unutar mjera IPARD programa.

PITANJE:

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo se bavi uzgojem maslina i proizvodnjom ekstra djevičanskog maslinovog ulja. Planirana je izgradnja i opremanje objekta za preradu maslina u maslinovo ulje. Da li je takva vrsta ulaganja dozvoljena unutar IPARD programa?

ODGOVOR:

Ulaganja u izgradnju/opremanje objekata za proizvodnju maslinovog ulja nisu prihvatljiva ni u jednoj mjeri IPARD programa.

PITANJE:

Može li se ulagati u sektoru voća i povrća u plastenik za proizvodnju presadnica?

ODGOVOR:

Ulaganje je dozvoljeno isključivo u zaštićene prostore namijenjene proizvodnji voća i povrća.

Mjera 101 „Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“

PITANJE:

Potencijalni prijavitelj na natječaj za IPARD, u sektor voća i povrća u mjeri 101, trenutačno posjeduje plastenik veličine 7.000 m2. Da li se taj investitor može javiti na natječaj za izgradnju staklenika veličine 10.000 m2 jer u Pravilniku stoji: „korisnik mora imati veličinu staklenika/plastenika od minimalno 500 m2 do maksimalno 10.000 m2 na kraju ulaganja“.

ODGOVOR:

Ulaganje je prihvatljivo ukoliko podnositelj na kraju ulaganja ima veličinu staklenika/plastenika od minimalno 500 m2 do maksimalno 10.000 m2, što znači da se zbrajaju površine postojećih staklenika/plastenika sa površinom planiranog staklenika/plastenika. U navednom slučaju podnositelj bi se mogao prIjaviti za ulaganje u staklenike/plastenike maksimalne površine 3.000 m2.

PITANJE:

Imam pitanje vezano za mjeru 101 (sektor voća i povrća) tj. obnovu ili restrukturiranje postojedih vinskih nasada. Naime, djelomično smo započeli s radovima, tj. izvršili smo krčenje terena i duboko oranje. Da li će nastavak radova (što uključuje gnojidbu, mjere popravka tla, frezanje, sadnju nasada, ograđivanje) biti prihvatljivo ulaganje?

ODGOVOR:

Ovakva vrsta ulaganja nije prihvatljiva budući da ste već počeli sa restrukturiranjem tj. obavili ste krčenje postojećeg vinograda, te na taj način onemogućili kontroli na terenu da utvrdi koji nasad restrukturirate tj. sada kontrola na terenu ne može utvrditi da je na postojećoj lokaciji postojao vinograd.

PITANJE:

Zanima me da li su unutar mjere 101 IPARD programa (sektor peradarstva) dozvoljena ulaganja u objekte za uzgoj purana?

ODGOVOR:

Sukladno članku 10. Pravilnika o provedbi Mjere 101 i Mjere 103 unutar IPARD programa (NN 10/11, 116/11), dozvoljena su ulaganja u tov pilića i uzgoj nesilica teških linija. Dakle, ulaganja u objekte za uzgoj purana nisu prihvatljiva.

Mjera 103 „Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda“

PITANJE:

Podnositelj prijave želi se javiti na sljedeći natječaj za IPARD mjeru 103 – sektor prerade voća i povrća, a u popisu dokumentacije ne vidimo da se za ovaj sektor ulaganja traže druge potvrde osim potvrde Ministarstva zaštite okoliša o utjecaju projekta na okoliš. Molimo Vas za pojašnjenje navedenog.

ODGOVOR:

Potvrdu koju spominjete ne dostavljate osobno, već za njeno izdavanje podnosite zahtjev Agenciji za plaćanja najmanje 30 dana prije zaključenja natječaja. Agencija će potom istu ishoditi od Državnog inspektorata. Navedena potvrda samo je jedna u nizu potrebne dokumentacije, a cjelokupni popis možete pronaći u Prilogu XX. Pravilnika o provedbi Mjere 101 i 103 unutar IPARD programa, objavljenim u Narodnim novinama broj 10/11,116/11 i na internet stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.apprrr.hr) i Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (www.mps.hr).

Kao sastavni dio Pravilnika (Prilog Pravilnika) je i Prijavni obrazac (I-OOP-2; za mjeru 103) s popisom potrebne dokumentacije. Isto tako potrebna dokumentacija navedena je u Vodiču za korisnike za mjeru 103. Što se tiče potvrda kojima se dokazuje udovoljavanje minimalnim nacionalnim, te EU standardima, pored navedene Potvrde MZOUPG-a, te potrebe podnošenja Zahtjeva za izdavanje Izvješća o primjeni nacionalnih propisa iz područja zaštite na radu, podnositelj mora biti upisan u Upisnik proizvođača u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi. Kao dokaz da je upisan u Upisnik proizvođača u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi, podnositelj ne mora ishoditi potvrdu, obzirom da će djelatnici Agencije isto sami provjeriti.

PITANJE:

Zainteresirani smo za kupnju strojeva i opreme za proizvodnju kulena, šunke i kobasica. Da li je to ulaganje prihvatljivo unutar mjere 103 (Sektor mesa)?

ODGOVOR:

Ulaganje koje navodite prihvatljivo je u mjeri 103 isključivo ukoliko vaš klijent već posjeduje objekt svrstan u kategoriju onih koji nisu usklađeni sa EU standardima na području javnog zdravstva. Ukoliko isto nije slučaj, ulaganje nije prihvatljivo.

Ulaganja u preradu mesa moguća su i u mjeri 302 (namijenjenoj mikro poduzetnicima), no isključivo za one subjekte koji posjeduju vlastitu sirovinu. Napominjemo da po završetku ulaganja morate biti usklađeni s propisanim EU standardima.

PITANJE:

Zainteresirani smo za kupovinu novog stroja za proizvodnju i punjenje ledenog čaja u tetrapak (punilica u tetrapak) od voda. Vrijednost investicije je oko 100.000 eura. Da li je opisano ulaganje prihvatljivo za sufinanciranje iz IPARD-a unutar Sektora prerade voća i povrća (mjera 103)?

ODGOVOR:

U sklopu mjere 103 – sektor prerade voća i povrća dozvoljena je izgradnja i/ili rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za preradu (konzerviranje, sušenje, zamrzavanje) voća, povrća, maslina (isključujući maslinovo ulje), aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja i gljiva, uključujući proizvodnju sokova, octa i vodnih vina (isključujući vino od grožđa) i proizvodnju ulja iz buča. Prema navedenom, ulaganje u linije za punjenje vodnog čaja nije prihvatljivo u sklopu IPARD programa.

Mjera 301 „Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“

PITANJE:

Izrađuje li se projektna dokumentacija za mjeru 301 (investicijska studija i natječajna dokumentacija/Tender dossier) na hrvatskom ili na engleskom jeziku?

ODGOVOR:

Investicijska studija može biti izrađena na hrvatskom jeziku, a svi dokumenti koji se odnose na proces javne nabave na engleskom.

PITANJE:

Budući da smo kanalizaciju (mjera 301) radili po fazama (građevina 6., 7., 8.) pa imamo za svaku fazu građevinsku i projekt, da li kod javljanja na natječaj dostavljamo svu dokumentaciju u jednoj prijavi ili je potrebno više prijava ispuniti za svaku fazu posebno?

ODGOVOR:

Ukoliko svaka od faza predstavlja zasebnu funkcionalnu cjelinu, tada se za svaku fazu podnosi zasebna prijava, no ako se pojedine faze ne mogu razdvojiti kao potpuno funkcionalne cjeline, tada bi se to trebalo prijaviti kao jedna cjelina odnosno jedna prijava.

PITANJE:

Molimo Vas za pojašnjenje termina poljoprivredne zone. Da li se Pravilnikom o provedbi mjere 301 takva zona definira isključivo kao poljoprivredno zemljište (P1, P2 i P3) ili je to cjelokupno područje izvan građevinskog područja?

ODGOVOR:

Sukladno Pravilniku o provedbi mjere 301 „Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“ unutar IPARD programa (NN 61/10, 127/10, 54/11 i 55/11), naveden je specifični kriterij prihvatljivosti za sektor lokalnih nerazvrstanih cesta koji kaže da JLS u svojim prostornim planovima mora imati naznačene javne nerazvrstane ceste u poljoprivrednim zonama, te imati donesen opći akt (Odluku o nerazvrstanim cestama). Navedenim Pravilnikom definirana je poljoprivredna zona kao područje izvan građevinskog područja u ruralnim sredinama u kojima je planirana poljoprivredna ili stočarska proizvodnja.

Dakle, u važećem prostornom planu trebaju biti označene namjene površina npr. P1 (osobito vrijedno obradivo tlo), P2 (vrijedno obradivo tlo), P3 (ostala obradiva tla) i PŠ (ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište) i sl. kao dokaz da je u poljoprivrednoj zoni planirana poljoprivredna ili stočarska proizvodnja.

Spomenute ceste moraju biti ucrtane u karte prostornog plana (grafički dio) i opisane u tekstualnom dijelu, a sve u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (76/07, 38/09, 55/11) i ostalim relevantnim propisima koji iz njega proizlaze, a koji zapravo propisuju sadržaj, mjerila kartografskih prikaza, obvezne prostorne pokazatelje i sl.

PITANJE:

a) Da li se kroz mjeru 301 u sklopu IPARD programa može nominirati projekt izgradnje fekalne i oborinske odvodnje koja se nalazi isključivo na području Poslovne zone.

Pojašnjenje projekta: Projektom je određena izgradnja razdjelnog sustava odvodnje, tj. glavni kanalizacijski kolektori fekalne (gravitacijski i tlačni cjevovod) i rješenje smještaja crpne stanice te oborinske odvodnje (gravitacijski cjevovod) i upojnih bunara u koje se spušta oborinska voda sa predmetnih površina koje gravitiraju predmetnim parcelama.

b) Da li se financijska odobrena sredstva isplaćuju korisnicima odmah po sklopljenom ugovoru ili Općina plaća iz svojih sredstava te naknadno traži refundaciju istih.

ODGOVOR:

a) Izgradnja fekalne i oborinske odvodnje smatra se prihvatljivim ulaganjem unutar mjere 301 IPARD programa. Budući su krajnji korisnici ove mjere općine i gradovi sa do 10.000 stanovnika, ulaganje je prihvatljivo ukoliko se poslovna zona koju spominjete nalazi na području takvog grada/općine.

b) Sredstva iz IPARD programa korisniku se dodjeljuju na temelju Zahtjeva za isplatu, koji korisnik dostavlja Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, zajedno sa propisanom dokumentacijom, a nakon izvršenog ulaganja. Zahtjev za isplatu treba sadržavati sve plaćene račune sukladno odabranoj ponudi i ugovoru, a svi priloženi računi moraju biti plaćeni u cijelosti. Dakle, sredstva će biti refundirana iz IPARD sredstava nakon što općina priloži dokumentaciju da su sve obveze plaćene.

PITANJE:

Zainteresirani smo za prijavljivanje za dobivanje bespovratnih sredstava za ulaganja u izgradnju kanalizacije i sustava za pročišćavanje otpadnih voda unutar mjere 301 IPARD programa.

U čl. 9. Pravilnika navedeno je da je za sva ulaganja potrebno priložiti dokaz o usklađenosti ulaganja s EU standardima s područja zaštite okoliša izdanu od strane Ministarstva zaštite okoliša, prostornog planiranja i graditeljstva. Budući da nemamo tu potvrdu zanima nas što je sve potrebno priložiti u zahtjevu kojim se traži izdavanje te potvrde?

ODGOVOR:

U svrhu dobivanja sredstava iz IPARD programa, a u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša (NN 110/07) u vezi s Pravilnikom o provedbi IPARD programa potrebno je pribaviti Potvrdu o usklađenosti zahvata sa zahtjevima o zaštiti okoliša prema važećim propisima Republike Hrvatske i Europske Unije. Potvrdu izdaje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Potvrda da je projektna dokumentacija usklađena s nacionalnim i EU standardima zaštite okoliša izdaje se:

1. Za zahvate za koje je obvezna procjena utjecaja na okoliš prema popisu zahvata iz Priloga I., II. i III. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 64/08 i 67/09)

2. Za zahvate za koje se ne provodi postupak procjene utjecaja na okoliš ali se prema članku 116. Zakona o zaštiti okoliša izrađuje elaborat zaštite okoliša. Elaborat na zahtjev nositelja zahvata, izrađuje pravna osoba ovlaštena za stručne poslove zaštite okoliša.

Potvrda da je zahvat izveden u skladu s nacionalnim i EU standardima zaštite okoliša izdaje se za izvedene zahvate za koje je prethodno izdana potvrda o usklađenosti projektne dokumentacije s mjerama (projekt) nakon realizacije. Za sve informacije vezano uz izdavanje navedenih potvrda možete se obratiti na Upravu za procjenu okoliša i industrijsko onečišćenje (Odsjek za procjenu utjecaja na okoliš) - Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Mjera 302 „Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti“

PITANJE:

Zanima me dodjela bespovratnih potpora iz Mjere 302 IPARD-a za razvoj seoskog turizma. Nisam nikada dobio niti tražio nikakve poticaje, a sada kako je moj projekt Eko i Etno turizma na pragu ostvarenja i stvaranja uvjeta za bavljenje turističkom djelatnošću htio bih se uključiti jer mislim da ispunjavam uvjete. Zanima me: Gdje nabaviti zahtjev? Kako ga ispuniti i koga pri tome tražiti za pomoć? Koja je potrebna dokumentacija i rok predaje?

ODGOVOR:

Ulaganja koja se odnose na ruralni turizam moguće je sufinancirati u sklopu mjere 302 „Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti“. Dozvoljena su sljedeća ulaganja:

ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga, uključujući objekte za uzgoj životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, sportski ribolov na kopnenim vodama, biciklistički i tematske i jahačke staze), rekonstrukciju objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte) i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV F Pravilnika o provedbi mjere 302 „Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti“ unutar IPARD programa (NN 102/11).

Kako biste bili prihvatljivi za ulaganje morate zadovoljiti sljedeće kriterije:

Korisnik mora biti registriran u skladu s propisima koji uređuju područja ugostiteljstva i/ili pružanja usluga u turizmu za djelatnost koju obavlja (Zakon o pružanju usluga u turizmu NN 68/07, Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti NN 138/06, NN 43/09, NN 88/10).

Ulaganja su prihvatljiva samo u područjima gdje su prihvaćeni Projekti ukupnog razvoja (PUR) i/ili Regionalni operativni program (ROP) i/ili Županijske razvojne strategije (ŽRS) koji navode ruralni turizam kao prioritetni razvojni sektor, a sama ulaganja moraju biti u skladu s odredbama navedenih dokumenata.

Ulaganja su prihvatljiva samo u naseljima klasificiranim u kategoriji “C” i “D“ i ostalim neklasificiranim mjestima u skladu sa Pravilnikom o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede kako je navedeno u Prilogu II Pravilnika).

Dozvoljeno je ulaganje u objekte s najviše 40 spavaćih mjesta po korisniku na kraju ulaganja.

PITANJE:

Zanima me da li je za projekt izgradnje ruralne kuće za odmor (Mjera 302) potrebno ishoditi a) Potvrdu o ispunjavanju uvjeta iz područja biljnog zdravstva utvrđenih nacionalnim propisima i b) Potvrdu o ispunjavanju uvjeta iz područja biljnog zdravstva utvrđenih nacionalnim propisima koji su usklađeni sa EU propisima.

ODGOVOR:

Za izgradnju ruralne kuće nije potrebno ishoditi Potvrdu o ispunjavanju uvjeta iz područja biljnog zdravstva.

PITANJE:

Jesu li dopuštena ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje postrojenja na (drvnu) biomasu u Mjeri 302 (Sektor obnovljivi izvori energije)?

ODGOVOR:

Sukladno članku 13. Pravilnika o provedbi mjere 302 „Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti“ unutar IPARD programa (NN 102/11), dozvoljena ulaganja u Sektoru obnovljivi izvori energije su ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje elektrana i kogeneracijskih postrojenja na bioplin na poljoprivrednom gospodarstvu.

Dakle, navedeno ulaganje nije prihvatljivo (iz drva se ne može dobiti bioplin).

PITANJE:

Kod izrade Investicijske studije/Poslovnog plana (M 302), da li se studija odnosi na cjelokupno ulaganje ili samo na dio ulaganja koji se prijavljuje za sredstva unutar IPARD programa?

ODGOVOR:

Projekt može uključivati ulaganja koja nisu prihvatljiva za dodjelu sredstava iz IPARD programa, ako su ista sastavni dio projekta. Sukladno Pravilniku o provedbi mjere 302 „ Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti“ unutar IPARD programa (NN 102/11), članku 2., „Projekt„ je cjelokupna, sveobuhvatna investicijska aktivnost nekog korisnika koji se sastoji od prihvatljivog i neprihvatljivog dijela za sufinanciranje iz IPARD programa čija je lokacija na ruralnom području u skladu s Prilogom I. navedenog Pravilnika.

Potrebno je odvojiti prihvatljive od neprihvatljivih (zbrojiti sve troškove koji nisu navedeni u Listi prihvatljivih izdataka) izdataka u ovom dokumentu (poglavlje Struktura potrebnih ulaganja) i u obrascu I-OOP-15.4.

PITANJE:

Vezano uz pojašnjenje u pogledu prijave na IPARD program Mjeru 302, zanima nas da li se smije natjecati pravna osoba iako posluje sa minusom?

ODGOVOR:

Sukladno članku 16. Pravilnika o provedbi mjere 302. Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti unutar IPARD programa (NN 102/11), kriteriji i pokazatelji koji de se koristiti za financijsku analizu podnositelja (društva, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i obrti koji su obveznici poreza na dobit) u prethodnom razdoblju su sljedeći:

a) koeficijent tekuće likvidnosti (kratkotrajna imovina/kratkoročne obveze),

b) omjer obveza i kapitala ((kratkoročne obveze + dugoročne obveze)/(kapital i rezerve)),

c) pokriće troškova kamata ((dobit prije oporezivanja + kamate)/kamate),

d) koeficijent obrtaja ukupne imovine (ukupni prihodi/ukupna imovina),

e) odnos prihoda i rashoda (ukupni prihodi/ukupni rashodi),

f) stopa povrata kapitala (dobit poslije oporezivanja/kapital i rezerve),

g) bruto marža profita ((dobit prije oporezivanja + kamate)/ ukupni prihod).

Navedeni pokazatelji boduju se prema izračunatim vrijednostima, zatim ponderiraju u skladu s Prilogom XII navedenog Pravilnika i prema ukupnom zbroju bodova, društvo, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili obrt dobiva ocjenu: vrlo dobro, dobro, zadovoljava ili ne zadovoljava. Ako podnositelj bude ocijenjen nezadovoljavajućom ocjenom prijava će biti odbijena.

 

OSTAVITE PORUKU

  
Joomla izrada obrazaca by JoomlaShine