Želite li primati informacije o natječajima i mogućnostima financiranja?
EU Fondovi Natječaji Otvoreno


Ulaganje u zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini (OTVOREN)

eu fondovi primarna zdravstvena zaštitaOvaj poziv na dostavu projektnih prijedloga financira se sredstvima Europske unije, iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), a raspisuju ga Ministarstvo zdravlja i HZZO.

Ciljevi poziva

Opći cilj ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga je ulaganje u zdravstvenu i socijalnu infrastrukturu što pridonosi nacionalnom, regionalnom i lokalnom razvoju, smanjujući nejednakosti u smislu zdravstvenog statusa, promičući socijalnu uključenost, kulturne i rekreativne usluge te prelazak s institucionalne zaštite na skrb u zajednici. Svrha je poziva poboljšanje pristupa primarnoj i hitnoj zdravstvenoj zaštiti, s naglaskom na udaljena i deprivirana područja.

Očekivani rezultati

Očekivani rezultati projekta su:

- poboljšan pristup kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti na primarnoj razini, prije svega u izoliranim i depriviranim područjima, te otocima

- povećanje broja usluga pružatelja zdravstvene zaštite na primarnoj razini

- povećanje broja Domova zdravlja koji zadovoljavaju minimalne uvjete sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme

Ciljna skupina

Ciljna skupina u okviru ovog Poziva su pružatelji zdravstvene zaštite na primarnoj razini: koncesionari (privatni zdravstveni radnici s kojima Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje sklapa ugovor o pružanju zdravstvene zaštite na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti) te domovi zdravlja. Krajnji korisnici su svi stanovnici depriviranih područja.

Prihvatljivost prijavitelja i projekata

Prihvatljiva geografska područja ulaganja su jedinice regionalne samouprave koje su prema indeksu razvijenosti svrstane u skupinu I. i II. te otoci stoga prihvatljivi prijavitelji su pružatelji zdravstvene zaštite na primarnoj razini koji su dio Mreže javne zdravstvene službe te se nalaze u županiji klasificiranoj u I. i II. grupi prema indeksu razvijenosti ili na otoku.

Prihvatljivi prijavitelji ovog Poziva pružaju zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini kroz slijedeće djelatnosti:

- opća/obiteljska medicina

- zdravstvena zaštita predškolske djece

- zdravstvena zaštita žena

- dentalna zdravstvena zaštite.

Prihvatljivi prijavitelji u smislu Zakona o zdravstvenoj zaštiti su:

- domovi zdravlja

- koncesionari

- ordinacije u nastajanju koje u trenutku podnošenja prijave imaju ugovor o koncesiji, a prilikom sklapanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava imaju ugovor sa HZZO-om

Iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) za financiranje projekata u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga osiguran je iznos od 140.600.000,00 KN. Taj ukupni iznos sredstava će se podijeliti na dvije ciljane grupe u sljedećem iznosu:

a)      Domovi zdravlja  76.000.000,00 KN

b)      Koncesionari        64.600.000,00 KN

Iznosi i intenzitet potpore

Iznos bespovratnih sredstava koji se može ostvariti po pojedinom zahtjevu za dodjelu potpore u okviru ovog Poziva moraju biti unutar sljedećeg najnižeg i najvišeg iznosa bespovratnih sredstava koji je određen po ciljnim grupama:

Domovi zdravlja      500.000 kn - 4.000.000 kn

Koncesionari            40.000 kn - 450.000 kn

Navedena namjenska bespovratna sredstva EU predstavljaju 85% ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Vlastita sredstva prijavitelja predstavljaju 15% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti su podijeljene prema ciljnim grupama korisnika:

a) za koncesionare

- nabava dijagnostičko-terapijske i ostale medicinsko-tehničke opreme u službi pružanja         zdravstvene zaštite na primarnoj razini

- edukacija liječnika koja za ishod ima dobivanje ovlaštenja za samostalno obavljanje ultrazvučne dijagnostike (prihvatljivo samo kada je u aktivnosti 1 predviđena nabava UZV uređaja)

- upravljanje projektom

- informiranje i vidljivost u svezi financijske pomoći od strane EU

b) za domove zdravlja

- nabava dijagnostičko-terapijske i ostale medicinsko-tehničke opreme u službi pružanja zdravstvene    zaštite na primarnoj razini

- edukacija liječnika koja za ishod ima dobivanje ovlaštenja za samostalno obavljanje ultrazvučne dijagnostike (prihvatljivo samo kada je u aktivnosti 1 predviđena nabava UZV uređaja)

- manji infrastrukturni zahvati  u cilju ispunjenja minimalnih uvjeta propisanih Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme

- priprema tehničke dokumentacije povezane sa građevinskim radovima dogradnje/rekonstrukcije/adaptacije u cilju ispunjenja minimalnih uvjeta propisanih Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme  (prihvatljivo samo u kombinaciji sa aktivnosti 3)

- nadzor i kontrola nad građenjem (prihvatljivo samo u kombinaciji sa aktivnosti 3)

- upravljanje projektom

- informiranje i vidljivost u svezi financijske pomoći od strane EU

Za nabavu opreme, Ministarstvo zdravlja provodi postupak objedinjene javne nabave kroz koju će biti sklopljen okvirni sporazum po kojem će Korisnici sklapati ugovore i vršiti plaćanja po definiranim uvjetima i fiksnim cijenama. Ovaj se postupak vrši radi povećanja učinkovitosti investicija te osiguranja najbolje cijene primjenom ekonomije obujma.

Nabavlja se isključivo oprema koja je navedena u ovom Pozivu sukladno tehničkim specifikacijama  također navedenim u Pozivu.

Trajanje projekta

Provedba projekta unutar ovog Poziva je ograničeno na trajanje od 6 - 12 mjeseci kada se projektom predviđa samo nabava opreme. Ako su projektom predviđeni infrastrukturni radovi sa ili bez nabave opreme, taj rok iznosi 6 – 18 mjeseci.

Datum početka zaprimanja projektnih prijedloga u sklopu otvorenog poziva je 15.rujan 2015., a traje do iskorištenja financijskih sredstava.