eufondovi.hr transparent

Želite li primati informacije o natječajima i mogućnostima financiranja?
captcha 

 

Produktivna ulaganja u akvakulturu

akvakultura 430x268Predmet ovoga natječaja su ulaganja u akvakulturu i proizvode akvakulture s ciljem poticanja okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture. Ovim natječajem se postiže jačanje konkurentnosti i održivosti poduzeća, zaštita i obnova vodne bioraznolikosti te promocija resursno učinkovite akvakulture.

Prihvatljivi korisnici

Korisnik potpore je poduzeće u akvakulturi koje posjeduje povlasticu za uzgoj ribe i drugih morskih organizama odnosno povlasticu za akvakulturu, registriran u Republici Hrvatskoj te koji udovoljava ostalim uvjetima i kriterijima definiranim Pravilnikom i Natječajem.

Prihvatljiva ulaganja i troškovi

U okviru ove mjere su prihvatljiva sljedeća ulaganja:

- izgradnja i/ili rekonstrukcija i/ili opremanje uzgajališta/mrijestilišta

- izgradnja i/ili rekonstrukcija i/ili opremanje skladišnih prostora, vodnih građevina te otpremnih centara i centara za pročišćavanje školjkaša

- kupnja i opremanje specijaliziranih vozila, servisnih plovila, teglenica, plutajućih objekata i pontona te kupnja radnih strojeva neophodnih za rad i održavanje mrijestilišta/uzgajališta

- ulaganje u unaprjeđenje uvjeta rada i kvalitete proizvodnje na mrijestilištima/uzgajalištima ( informatička oprema ili sustavi, sustavi automatskog/poluautomatskog sustava hranjenja, uređaji za klimatizaciju prostorija mrjestilišta, ledomati, oprema za poleđivanje i šokiranje akvatičnih organizama, sanitacijska oprema)

- kupnja, izgradnja i postavljanje opreme i/ili sustava fizičke i tehničke zaštite mrjestilišta/uzgajališta od divljih predatora

- kupnja opreme i/ili sustava za video nadzor mrijestilišta/uzgajališta

- kupnja instrumenata i opreme za praćenje parametara okoliša (instrumenti i oprema za praćenje parametara okoliša, fizikalnih i kemijskih parametara vode i sedimenata, vodomjeri i oprema za telemetrijski nadzor)

- izgradnja i opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za potrebe mrijestilišta/uzgajališta (solarne elektrane, vjetroelektrane, hidroelektrane, elektrane na bio masu, geotermalne elektrane)

- razvoj komplementarnih aktivnosti/djelatnosti poduzeća (udičarski turizam, usluge vezane uz zaštitu okoliša, obrazovne aktivnosti o akvakulturi i slično)

Visina potpore

Najviši iznos potpore koji korisnik može ostvariti iznosi 3.000.000 EUR.

Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje iznose 21.500.000 EUR.

Intenzitet potpore

Osnovni udio javne potpore u okviru ove mjere je 50% od ukupnih prihvatljivih troškova, ali se u pojedinim slučajevima može ostvariti povećanje/smanjenje tog udjela za određeni broj postotnih bodova:

+ 35% - ako je lokacija ulaganja za koje se traži potpora na otocima Dugi otok, Vis, Mljet i Lastovo

+ 25% - ako operaciju provodi organizacija proizvođača u akvakulturi, udruženja organizacija proizvođača ili međusektorska organizacija

+ 10% - ako operaciju provodi ribarska zadruga

- 20% - ako operaciju provodi veliko poduzeće (iznad 249 zaposlenih)

Rok za prijavu

Rok za podnošenje počinje teći od 25. svibnja 2017. godine i traje do 01. rujna 2017. godine.