eufondovi.hr transparent

Želite li primati informacije o natječajima i mogućnostima financiranja?
captcha 

 

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama

energetska učinkovitost 430x268Predmet ovog poziva je ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama, omogućujući jednake količine rezultata (usluga) korištenjem manje količine ulazne energije te smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem Obnovljivih izvora energije (OIE).

Svrha poziva

Ovim pozivom podupirat će se provedba mjera energetske učinkovitosti i ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim procesima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu potrošnju isporučene energije prije provedbe mjere. Projekt energetske obnove procesa može uključivati i energetsku obnovu zgrada i u tom slučaju, podupirat će se provedba mjera energetske učinkovitosti i ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u zgradama dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 40%.

Energetska obnova zgrada u kojima nije smješteno industrijsko postrojenje (npr. upravnih zgrada) podupirat će se isključivo ako je projektnim prijedlogom predviđeno smanjenje potrošnje isporučene energije na proizvodnom postrojenju od najmanje 20%.

Podupirat će se i mjere za korištenje obnovljivih izvora energije koji nisu dio mjera povećanja energetske učinkovitosti u industrijskom postrojenjU ako ta ugradnja dovodi do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 10%.

Korisnici

Mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti objavljenoj u Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007 – NKD 2007 (NN 58/2007), osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda. Dakle, prihvatljiva su poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja B, odjeljka 05-09 te područja C, odjeljka 13-33.

Prihvatljive su aktivnosti na registriranim djelatnostima poduzeća iz područja:     

Prerađivačka industrija Rudarstvo i vađenje
- proizvodnja tekstila - vađenje ugljena i lignita
- proizvodnja odjeće - vađenje sirove nafte i prirodnog plina
- proizvodnja kože i srodnih proizvoda - vađenje metalnih ruda
- prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala - ostalo rudarstvo i vađenje
- proizvodnja papira i proizvoda od papira - pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu
- tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa  
- proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda  
- proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka  
- proizvodnja proizvoda od gume i plastike  
- proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda  
- proizvodnja metala  
- proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme  
- proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda  
- proizvodnja strojeva i uređaja, d.n.  
- proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica  
- proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava  
- proizvodnja namještaja  
- ostala prerađivačka industrija  
- popravak i instaliranje strojeva i opreme  

Prihvatljive projektne aktivnosti

 A) Priprema projektno – tehničke dokumentacije:

 • izrada prijavnih obrazaca
 • izrada dokumentacije za nabavu roba, pružanja usluga i izvođenja radova , uključujući planiranje i izradu opisa poslova i tehničkih specifikacija
 • izrada projektne dokumentacije (glavni projekt, izvedbeni projekt i prilozi)

 B) Aktivnosti energetske obnove:

 • ulaganja u energetsku učinkovitost u proizvodnim procesima
 • ulaganja u obnovljive izvore energije
 • ulaganja u energetsku obnovu zgrada 

C) Energetska učinkovitost:

 • uvođenje učinkovitijih elektromotornih pogona ( sukladno  normi IEC 60034-30)
 • poboljšanje učinkovitosti korištenja toplinske energije u proizvodnim/radnim procesima uz rekuperaciju otpadne topline u procesima, tehnološku racionalizaciju potrošnje energije, promjenu postupaka vođenja i upravljanja procesima
 • uvođenje učinkovitijih rashladnih sustava u proizvodnom procesu
 • revitalizacija toplinske infrastrukture učinkovitijim grijanjem/hlađenjem proizvodnih/radnih prostora, pripremom sanitarne tople vode, proizvodnjom tehnološke pare i tople vode, te rekonstrukcijom cijevnih razvoda
 • zamjena primarnog energenta u energetskim postrojenjima/kotlovnicama okolišno prihvatljivijim energentom u skladu s Pravilnikom o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda
 • zahvati na energetskim agregatima kojima se smanjuje potrošnja energije korištenjem otpadne topline ili drugim tehničko/tehnološkim mjerama na agregatima i pripadnoj opremi kojim se direktno doprinosi smanjenju potrošnje energije
 • uvođenje / rekonstrukcija cjelovite regulacije  sustava s ciljem smanjenja potrošnje energije;
 • mjere poboljšavanja energetske učinkovitosti u elektroenergetici
 • revitalizacija električnih instalacija - učinkoviti sustavi rasvjete (u skladu s normom HRN EN 12464)

D) Obnovljivi izvori energije:

 • postavljanje novih sustava za suproizvodnju energije uz uvjet učinkovite kogeneracije* i trigeneracije**
 • postavljanje novih sustava za proizvodnju električne energije iz energije sunca, vjetra vode, biogoriva i geotermalne energije
 • postavljanje novih sustava za toplinske i/ili rashladne energije, za grijanje sanitarne i/ili tehnološke vode te za grijanje i hlađenje prostora s toplinskim sunčanim kolektorima, kotlovima na čvrstu biomasu, dizalicama toplinske energetske klase A i geotermalnim izmjenjivačima topline

E) Energetska obnova zgrada (grupe mjera povećanja EnU-izvođenje radova), a kojima se postiže ušteda od minimalno 40% isporučene energije:

 • energetska obnova ovojnice zgrade (obnova ili zamjena dijelova zgrade koji su dio omotača grijanog ili hlađenog dijela zgrade kao što su prozori, vrata, prozirni elementi pročelja, toplinska izolacija podova, zidova, stropova, ravnih, kosih i zaobljenih krovova, pokrova i hidroizolacija).
 • ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja (zamjena postojećeg sustava pripreme potrošne tople vode sustavom koji koristi OIE, zamjena sustava hlađenja visokoučinkovitim sustavom, zamjena sustava prozračivanja visokoučinkovitim sustavom, zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom, ugradnja fotonaponskih modula za proizvodnju električne energije iz OIE za potrebe korištenja zgrade, uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom.
 • uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i vode i sustava kontrolnih mjerila energenata i vode.

Prihvatljivi troškovi

Kategorije troškova i troškovi koji su prihvatljivi natječajem:

A) Priprema projektno – tehničke dokumentacije:

 • izrada prijavnih obrazaca
 • izrada projektne dokumentacije (glavni projekt, izvedbeni projekt i prilozi)
 • izrada dokumentacije za nabavu
 • izrada ostale projektno tehničke dokumentacije
 • provedba energetskog pregleda poduzeća u skladu s Pravilnikom o energetskom pregledu za velika poduzeća (NN 123/15) (izuzev za prijavitelje koji su velika poduzeća).

B) Obnovljivi izvori energije koji obuhvaćaju nabavu i ugradnju opreme i materijala te mjerenja, ispitivanja, podešavanja i puštanja u pogon za sljedeće:

 • troškove instalacije sustava za suproizvodnju energije uz uvjet učinkovite kogeneracije* i trigeneracije*
 • troškove instalacije sustava za proizvodnju električne energije iz energije sunca, vjetra vode, biogoriva i geotermalne energije
 • troškove instalacije sustava za toplinske i/ili rashladne energije, za grijanje sanitarne i/ili tehnološke vode te za grijanje i hlađenje prostora s toplinskim sunčanim kolektorima, kotlovima na čvrstu biomasu, dizalicama toplinske energetske klase A i geotermalnim izmjenjivačima topline

C) Energetska obnova zgrada:

 • izvođenje radova
 • energetska obnova ovojnice zgrada
 • energetska obnova sustava grijanja, hlađenja, ventilacije, klimatizacije, rasvjete

D) Energetska učinkovitost:

 • uvođenje učinkovitijih elektromotornih pogona
 • rekuperacija otpadne topline u procesima, tehnološka racionalizacija potrošnje energije, promjena postupaka vođenja i upravljanja procesima
 • uvođenje učinkovitijih rashladnih sustava u proizvodnom procesu
 • revitalizacija toplinske infrastrukture učinkovitijim grijanjem/hlađenjem proizvodnih/radnih prostora, pripremom sanitarne tople vode, proizvodnjom tehnološke pare i tople vode, te rekonstrukcijom cijevnih razvoda
 • zamjena primarnog energenta u energetskim postrojenjima/kotlovnicama okolišno prihvatljivijim
 • zahvati na energetskim agregatima
 • uvođenje/rekonstrukcija cjelovite regulacije sustava
 • mjere poboljšavanja energetske učinkovitosti u elektroenergetici
 • revitalizacija električnih instalacija - učinkoviti sustavi rasvjete

E) Upravljanje projektom:

 • upravljanje aktivnostima projekta
 • administracija i tehnička koordinacija
 • financijsko upravljanje
 • izvještavanje
 • promidžba i vidljivost

Visina potpore

Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava propisana ovim natječajem  koji mogu biti dodijeljeni za financiranje prihvatljivih izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga:

 • najniži iznos 350.000,00 kuna
 • najviši iznos 20.000.000,00 kuna

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Natječaja je 114.000.000,00 kuna.

Intenzitet potpore

Intenzitet potpore je definiran u ovoj tablici:

  Maksimalan stupanj sufinanciranja prema veličini poduzeća
Mikro i malo poduzeće Srednje poduzeće Veliko poduzeće
Priprema dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno tehničke dokumenacije
85% prihvatljivih troškova 85% prihvatljivih troškova 85% prihvatljivih troškova
Mjere energetske učinkovitosti 65% prihvatljivih troškova 55% prihvatljivih troškova 45% prihvatljivih troškova
Mjere za visokoučinkovitu kogeneraciju 80% prihvatljivih troškova 70% prihvatljivih troškova 60% prihvatljivih troškova
Mjere za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije 80% prihvatljivih troškova 70% prihvatljivih troškova 60% prihvatljivih troškova
65% prihvatljivih troškova 55% prihvatljivih troškova 45% prihvatljivih troškova
Upravljanje projektom 85% prihvatljivih troškova 85% prihvatljivih troškova 85% prihvatljivih troškova

Rok za prijavu

Dostava projektnih prijedloga dozvoljena je od 10. studenog 2017. do 17. siječnja 2018. godine.

* jedan energent za proizvodnju električne i toplinske energije

** jedan energent za proizvodnju električne, toplinske i rashladne energije.

 

NOVI Ravecon logo 200x69px
Sjedište: Ive Paraća 1, Sesvete
Ured: Bjelovarska 38a , Sesvete
HRVATSKA

 KONTAKT
Tel. 01 5806 307 ili 01 5806 308
info@eufondovi.hr

RADNO VRIJEME:
pon. - pet. 7:30 - 15:30

baner footer
Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža.