eufondovi.hr transparent

Želite li primati informacije o natječajima i mogućnostima financiranja?
captcha 

 

PODMJERA 6.4. - "Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima"

podmjera 6.4. 430x268Potpora ulaganju u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti doprinosi unapređenju gospodarske aktivnosti u ruralnim područjima, održavanju i stvaranju novih radnih mjesta i povećanje prihoda gospodarskih subjekata. Cilj diversifikacije je potaknuti ekonomsku aktivnost koja će privući ljude da žive i rade u ruralnim područjima.

Prihvatljivi troškovi

1. turizam u ruralnom području (građenje i/ili opremanje građevina i/ili turističke infrastrukture za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga)

2. tradicijski obrt, umjetnički obrti uključujući i obrte za izradu suvenira i rukotvorina (građenje i/ili opremanje građevina u kojima se obavlja proizvodnja i/ili trženje)

3. pružanje usluga u ruralnim područjima, poljoprivredi i šumarstvu (građenje i/ili opremanje građevina za pružanje usluga u ruralnim područjima) i

4. prerada, marketing i izravna prodaja proizvoda koji nisu obuhvaćeni Dodatkom I Ugovora o funkcioniranju EU (građenje i/ili opremanje građevina za preradu, skladištenje, pakiranje i/ili izravnu prodaju proizvoda koji nisu obuhvaćeni Dodatkom I Ugovora o funkcioniranju EU.

Intenzitet potpore

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 70% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Isplata potpore može biti jednokratna ili u dvije rate. Maksimalni iznos prve rate iznosi do 50% odobrenih sredstava javne potpore.

Korisnik može tražiti predujam za investicije i to do 50% odobrenih sredstava javne potpore. Isplata predujma mora biti popraćena uspostavom bankovnog jamstva u stopostotnoj vrijednosti iznosa predujma. Plaćanje predujma ne isključuje plaćanje u ratama, a maksimalan broj isplata u ratama kod plaćanja predujma iznosi maksimalno dvije rate.

Visina potpore

a) minimalni iznos javne potpore koju korisnik može tražiti po prijavljenom projektu iznosi 3.500 eura u protuvrijednosti u kunama,

b) maksimalni iznos javne potpore po prijavljenom korisniku iznosi 200.000 eura u protuvrijednosti u kunama tijekom razdoblja od tri uzastopne fiskalne godine (primjena „de minimus“ pravila)

Osnovni uvjeti prihvatljivosti

(1) Korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja projekta.

(2) Korisnik u trenutku podnošenja projekta mora pripadati ekonomskoj veličini  poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 2.000 eura.

(3) Ulaganje se provodi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika na području jedinice lokalne samouprave u kojoj se nalazi sjedište korisnika.

(4) Prihvatljiva ulaganja moraju biti u skladu s važećim strateškim i planskim dokumentima jedinice lokalne samouprave u kojoj se provodi ulaganje.

(5) Korisnik mora biti registriran i obavljati djelatnost u skladu s posebnim propisima koji uređuju područje obavljanja djelatnosti najkasnije do podnošenja zadnjeg Zahtjeva za isplatu.

Kriteriji odabira

Kriteriji odabira uključuju stručnu spremu, radno iskustvo prijavitelja te stvaranje novih radnih mjesta, a prednost imaju prijavitelji koji imaju problem sa zaposlenošću.

Neki od kriterija koji će se također koristiti koristiti za procjenu ekonomske održivosti projekta su:

a) razdoblje povrata investicije ne duže od ekonomskog vijeka trajanja projekta bez ostatka vrijednosti projekta

b) neto sadašnja vrijednost jednaka ili veća od 0 uz korištenje diskontne stope ne manje od kamatne stope kredita i ne manje od 5%,

c) interna stopa rentabilnosti veća od kamatne stope kredita te veća od 5%.

d) likvidnost projekta - kumulativ financijskog tijeka mora biti pozitivan od prve do posljednje godine ekonomskog vijeka projekta.

Kontrolu na terenu provode kontrolori prije isplate i tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja. Osim redovnih kontrola, kontrole na terenu mogu se provoditi u bilo kojem trenutku. Osim gore spomenutih djelatnika, kontrolu ulaganja mogu obavljati i djelatnici, Službe za unutarnju reviziju Agencije za plaćanja, Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, revizori Europske komisije, Europski revizorski sud i predstavnici Europske agencije za borbu protiv prijevara (OLAF).

     Natječaj je otvoren. Prijave se zaprimaju od 18. srpnja do 28. rujna 2018.