eufondovi.hr transparent

Želite li primati informacije o natječajima i mogućnostima financiranja?
captcha 

 

8.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva 

predindustrijska prerada drvetaNatječaj je usmjeren povećanju učinkovitosti, okolišne prihvatljivosti, ergonomičnosti i sigurnosti radnih procesa u primarnoj preradi drva kroz modernizaciju postojećih te uvođenjem novih učinkovitih i okolišno prihvatljivih tehnologija, strojeva, alata i opreme. Modernizacija i uvođenje ICT tehnologija u primarnu preradu drva povećati će konkurentnost na tržištu te doprinijeti racionalnijem korištenju prirodnih resursa što ima direktan pozitivan utjecaj na prirodu i okoliš. 

Korisnici

- obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za djelatnosti prerade drva sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (2007.): područje C, odjeljak 16. Proizvodnja drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja – proizvodnja proizvoda od slame i pleterskih proizvoda

- oni koji mogu dokazati da ulazna količina drvne sirovine - oblovine u zadnje dvije godine koje prethode godini podnošenja zahtjeva za potporu nije bila veća od 10.000 m³ godišnje

- u slučaju da korisnik kao ulaznu drvnu sirovinu djelomično koristi ili uopće ne koristi oblovinu tada se maksimalna dozvoljena količina ulazne sirovine izračunava na temelju koeficijenata iskorištenja oblovine

Vrsta potpore

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 50% ukupnih prihvatljivih troškova

Broj projekata odobrenih pojedinom korisniku u programskom razdoblju nije ograničen. Isti korisnik može podnijeti jedan zahtjev za potporu u okviru istog tipa operacije tijekom jednog natječaja.

Visina potpore

- najniža vrijednost javne potpore po projektu je 10.000 EUR

- najviša vrijednost javne potpore po projektu je 1.000.000 EUR

Prihvatljivi troškovi

- kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za predindustrijsku preradu drva (blanjalice, pile itd.)

- kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za proizvodnju peleta i briketa (briketirka, peletirka itd.)

- instalacija i/ili kupnja informacijsko-komunikacijskih tehnologija (kupnja opreme, kupnja ili razvoj računalnih programa, licence, u postupcima pridobivanja drva i predindustrijske prerade drva)

- izgradnja i rekonstrukcija objekata te kupnju nove i rabljene opreme za sušenje, parenje, skladištenje i zaštitu drvnih proizvoda i dr. (sušare, parionice, silosi, skladišta za drvnu sječku, utovarivači, atomizeri itd.)

- stjecanje strojeva, alata, uređaja, opreme i objekata, kroz financijski leasing do iznosa njihove tržišne vrijednosti

- opći troškovi - usluge konzultanata i drugi opći troškovi potrebni za pripremu i provedbu projekta, uključujući poslovne planove, idejne planove marketinga drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda i usluga šuma,     studije izvedivosti, analize troškova i koristi, projektno-tehničku dokumentaciju, geodetske podloge, elaborate, trošak nadzora, studije utjecaja na okoliš i prirodu

- nematerijalna ulaganja - certifikati (ISO, FSC, PEFC i dr.), kupnja ili razvoj računalnih programa vezanih uz predindustrijsku preradu drva.

Rabljena oprema

Kupnja rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme prihvatljiva je za ulaganja pod sljedećim uvjetima:

- strojevi, alati, uređaji i oprema ne smiju biti stariji od četiri godine

- prodavatelj strojeva, alata, uređaja ili opreme mora dostaviti i izjavu o porijeklu te izjavu da u proteklih sedam godina kupnja strojeva, alata, uređaja i opreme nije sufinancirana bespovratnim nacionalnim ili EU sredstvima

- rabljeni strojevi, alati, uređaji i oprema moraju imati tehničke karakteristike u skladu s potrebama tipa operacije i udovoljavati prihvatljivim normama i standardima

- cijena rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme ne smije biti viša od njihove tržišne vrijednosti i mora biti manja od cijene sličnih novih strojeva, alata, uređaja i opreme

- rabljeni strojevi, alati, uređaji i oprema moraju imati tehničke karakteristike u skladu s potrebama tipa operacije i udovoljavati prihvatljivim normama i standardima

Kriterij odabira

Kriterij odabira ovisi o veličini gospodarstva, tipu ulaganja, energetskoj učinkovitosti i okolišnoj prihvatljivosti ulaganja te lokaciji ulaganja prema indeksu razvijenosti JLS-a. Većim brojem bodova ocjenjuju se korisnici koji su obrti, mikro i mali subjekti, koji ulažu nove strojeve i opremu, koji ulažu u izgradnju i rekonstrukciju energetski učinkovitih objekata te oni koji ulažu u opremu za korištenje obnovljivih izvora energije.

Rok za prijavu

Rok za podnošenje prvog dijela Zahtjeva za potporu započinje 20. kolovoza 2018. godine od 20h od 12h, a završava 14. prosinca 2018. godine do 12h.