eufondovi.hr transparent

Želite li primati informacije o natječajima i mogućnostima financiranja?
captcha 

 

Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu

inovativnostSvrha ovog poziva je doprinos ulaganjima neophodnima za primjenu (komercijalizaciju) rezultata istraživanja, razvoja i inovacija (do kojih su došli sami MSP–ovi, u suradnji s drugima ili putem transfera znanja i tehnologije) u poslovne aktivnosti i pokretanje proizvodnje na temelju primijenjenih rješenja. Cilj je natječaja podržati projekte usmjerene ka novim proizvodima i uslugama s višom i visokom dodanom vrijednošću koje imaju pozitivan učinak na poslovne rezultate i rast poduzeća te s tržišnim potencijalom na međunarodnoj razini.

Korisnici

- mikro, mala ili srednja poduzeća (1-249 zaposlenih) registrirana u 2016. godini i ranije koja mogu iskazati pozitivan EBITDA u 2016. godini

- korisnici trebaju ostvariti sljedeće pokazatelje neposrednih rezultata ulaganja:

- broj  inovacija  proizvoda, procesa  i/ili organizacije kao posljedice ulaganja

- povećani prihod od prodaje

- povećani prihod od izvoza

- porast zapošljavanja

- udio privatnih ulaganja

Vrste iznos i intenzitet potpora

Intenzitet potpore: 50% ukupno prihvatljivih troškova (75% za prateće aktivnosti pod C)

Vrijednost potpore: 760.000 - 7.600.000 kuna (GBER + de minimis)

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive su aktivnosti namijenjene primjeni rezultata istraživanja, razvoja i inovacija (razine tehnološke spremnosti TRL 8 i 9) kako bi se potaknule poslovne aktivnosti i pokrenula proizvodnja novih proizvoda i usluga (novih za poduzeće i/ili novih na tržištu) te ostvarili pozitivni poslovni rezultati i rast poduzeća s potencijalom na međunarodnoj razini. Prihvatljive aktivnosti uključuju i inovacije procesa i organizacije poslovanja, pribavljanje i dobivanje patenata i drugih oblika nematerijalnog vlasništva, savjetodavne usluge za inovacije te usluge podrške inovacijama. Proizvod je novost u ponudi poduzeća, ako poduzeće nije proizvelo proizvod s istom funkcionalnosti ili je tehnologija proizvodnje temeljno različita od tehnologije već proizvedenih proizvoda. Proizvod je novost na tržištu, ako ne postoji drugi proizvod dostupan na tržištu koji nudi istu funkcionalnost, odnosno tehnologiju koja je novi proizvod koristi se bitno razlikuje od tehnologije već postojećih proizvoda.

Projektom će se financirati sljedeće prihvatljive aktivnosti:

A) Potpore za inovacije za MSP-ove (prilagodba razvijanog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta i primjena (komercijalizacija) rezultata vlastitog istraživanja i razvoja)

- troškovi savjetodavnih usluga za inovacije / troškovi pomoćnih usluga za inovacije / troškovi dobivanja, potvrđivanja i zaštite patenata i ostale nematerijalne imovine (intelektualnog vlasništva) / troškovi upućivanja visokokvalificiranog osoblja iz organizacije za istraživanje i širenje znanja ili velikog poduzetnika na rad na novootvoreno radno mjesto kod poduzetnika

B) Potpore za inovacije procesa i organiziranje poslovanja (prilagodba razvijanog procesa i/ili organizacije poslovanja zahtjevima tržišta i primjena (komercijalizacija) inovacije procesa i/ili organizacije poslovanja)

- troškovi osoblja (plaće osoblja prijavitelja koje je izravno uključeno u rad na projektnim aktivnostima) / troškovi instrumenata, opreme, zgrada i zemljišta vezane uz projektne aktivnosti (za instrumente, opremu i zgrade se smatraju prihvatljivim samo troškovi amortizacije ili zakupa u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt; za zemljišta se prihvatljivim smatraju samo troškovi ustupanja na komercijalnoj osnovi i stvarno nastali kapitalni troškovi) / dodatni režijski troškovi, troškovi materijala, troškovi potrošne robe i sličnih proizvoda, nastali izravno uslijed projekta / troškovi istraživanja temeljem ugovora s drugim stranama / troškovi znanja i patenata i ostale nematerijalne imovine koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima

C) Prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta (Potpore male vrijednosti (de minimis))

- revizija projekta / informiranje i vidljivost / priprema natječajne dokumentacije / usluge upravljanja projektom

Razdoblje provedbe projekta

Razdoblje trajanja provedbe projekta je najviše 36 mjeseci.

Rok za prijavu

Natječaj je otvoren do iskorištenja sredstava ili najkasnije do 31. prosinca 2017. godine.