eufondovi.hr transparent

Želite li primati informacije o natječajima i mogućnostima financiranja?
captcha 

 

Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja

istraživanje razvoj 430x268

 Cilj ovog Poziva je dodjeljivanje državne potpore za aktivnosti istraživanja i razvoja poslovnog sektora s ciljem razvoja novih proizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa te povećanje njihove suradnje sa znanstveno istraživačkim institucijama.

Prihvatljivi korisnici i partneri

Prihvatljivi korisnici cijelog poslovnog sektora, mikro, mala, srednja i velika poduzeća, osnovana najmanje godinu dana prije predaje projekta. Prihvatljivi partneri su poduzetnici i/ili organizacije za istraživanje i širenje znanja koja doprinose svojim znanjem i istraživačkim kapacitetima u provedbi projekata istraživanja i razvoja. Eventualno partnerstvo u projektu se dokazuje Sporazumom o partnerstvu Korisnika i Partnera.

Iznosi potpore

Na raspolaganju je ukupno 748.000.000 kuna (cca. 100 milijuna EUR).

Intezizet potpore doseže do 100%, ovisno o vrsti troška i veličini poduzeća.

Vrijednost potpore iznosi 190.000 kn - 56.000.000 kn.

Sektori primjene i tematska područja

Poziv je u skladu sa Strategijom pametne specijalizacije RH te pet tematskih i trinaest pod-tematskih prioritetnih područja. Svaki projekt usmjeren razvoju novih proizvoda i usluga u okviru ovog Poziva mora, sukladno spomenutoj specijalizaciji, obuhvatiti jedno ili više tematskih prioritetnih područja:

1. Zdravlje i kvaliteta života (farmaceutika, bio-farmaceutika i proizvodnja medicinske opreme i uređaja; zdravstvene usluge i nove metode preventivne medicine i dijagnostike; nutricionizam)

2. Energija i održivi okoliš (energetske tehnologije, sustavi i oprema; ekološki prihvatljive tehnologije, oprema i novi materijali)

3. Promet i mobilnost (prizvodnja dijelova i sustava visoke dodane vrijednosti za cestovna i željeznička vozila; ekološki prihvatljiva prometna rješenja; inteligentni transportni sustavi i logistika)

4. Sigurnost (kibernetička sigurnost; obrambene tehnologije i proizvodi dvojne namjene; program protuminskog djelovanja)

5. Hrana i bio-ekonomija (orživa proizvodnja i prerada hrane; održiva proizvodnja i prerada drva).

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje) i aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta za istraživanje i razvoj.

Aktivnosti istraživanja i razvoja moraju biti u jednoj ili više sljedećih kategorija istraživanja i razvoja:

- temeljno istraživanje,

- industrijsko istraživanje,

- eksperimentalni razvoj,

- studija izvedivosti.

Projektni prijedlog može se sastojati od jedne ili kombinacije nekoliko prihvatljivih kategorija istraživanja i razvoja. U slučaju da projektni prijedlog sadrži aktivnosti koje se odnose na različite kategorije istraživanja i razvoja, za svaku od aktivnosti primjenjivati će se posebni kriteriji vezano uz maksimalni intezitet potpore.

Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta za istraživanje i razvoj prihvatljive su samo za poduzetnike koji provode ili planiraju provoditi vlastite projekte istraživanja i razvoja.

Prihvatljivi troškovi

Temeljem ovog Poziva dodjeljuju se bespovratna sredstva kroz:

a) Potpore za projekte istarživanja i razvoja:

- troškovi osoblja: istraživača, tehničara i ostalog pomoćnog osoblja zaposlenog na istraživačkom projektu,

- neizravni troškovi: troškovi najma prostora i režijski troškovi nastali izravno kao posljedica provedbe istarživačkog projekta,

- troškovi upravljanja projektom: izdaci za usluge vanjskog stručnjaka za upravljanje projektom, izdaci za postupke zapošljavanja osoblja za rad na projektu te izdaci za usluge stručnjaka za javnu nabavu,

- troškovi amortizacije instrumenata i opreme: u opsegu i u razdoblju u kojem se koriste za projekt,

- troškovi ugovornog istraživanja, savjetovanja i sličnih usluga,

- uvjetno prihvatljivi troškovi: trošak izrade studije izvedivosti, PDV, izdaci jamstava za pred-financiranje koje izdaje banka ili druga financijska institucija, izdaci povezani s uslugom revizije projekta,

- ostali izdaci poslovanja: troškovi repromaterijala, potrošne robe i sličnih proizvoda koji su nastali izravno kao posljedica projektnih aktivnosti.

b) Regionalne potpore za ulaganja:

- troškovi ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu: laboratoriji za istraživanje i razvoj, strojevi i oprema,

- uvjetno prihvatljivi troškovi: PDV, izdaci jamstava za pred-financiranje koje izdaje banka ili druga financijska institucija, izdaci povezani s uslugom revizije projekta, troškovi amortizacije.

Razdoblje provedbe projekta i prihvatlji troškovi

razdoblje trajanja provedbe projekta je najviše 48 mjeseci, odnosno najkasnije 30. lipnja 2023. godine (ovisno što nastupi prije). Provedba projekta mora započeti najkasniije danom stupanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava na snagu.

Rok za prijavu

Poziv je otvoren do iskorištenja sredstava ili najkasnije do 31.12.2019. godine.